Elektrostatika

Kondenzatori

Kondenzator je element koji se sastoji od dvije nabijene ploče međusobno odvojene dielektrikom ili vakuumom. Osnovna karakteristika svakog kondenzatora je sposobnost pohrane energije. Tu sposobnost zovemo električni kapacitet i označavamo slovom \(C\), a njezina mjerna jedinica je Farad [F].

Ako je razlika potencijala (napon) između ploča jednak \(U\), a naboj na pločama \(Q\) tada je kapacitet jednak:

\( C = \frac{Q}{U} \)
KONDENZATOR U SREDSTVU

Između ploča kondenzatora može se nalaziti vakuum ili dielektrik. Dielektrik je tvar koja ne vodi električnu struju. Veličina kojom opisujemo dielektrik je relativna dielektrična permitivnost \(\varepsilon_r\) i ona je specifična za svaku tvar.

Video rješenja matura
Matematika, Fizika, Kemija, Hrvatski

Kapacitet kondenzatora možemo odrediti i poznavanjem fizičkih veličina (površina ploča \(S\) i razmak između njih \(d\):

\( C = \varepsilon _0 \varepsilon _r \frac{S}{d} \)

Relativna dielektrična permitivnost vakuuma \(\varepsilon_r = 1\). To znači da je kapacitet kondenzatora u vakuumu jednak:

\( C = \varepsilon_0 \frac{S}{d} \)
Energija kondenzatora

Da bismo kondenzator nabili nabojem \(Q\) potrebno je obaviti rad (dovesti energiju). Ta energija dolazi iz izvora napona \(U\) i po iznosu je jednaka:

\( W = \frac{QU}{2} = \frac{CU^2}{2} = \frac{Q^2}{2C} \)
Fizika
Pripreme za maturu
Zadatci s državne mature:

Kondenzatori

Zadatak 1 - ljeto
Zadatak 2 - ljeto