Moderna fizika

Emisija i apsorpcija fotona

Svako stacionarno stanje karakterizira točno određena (diskretna) vrijednost energije i kvantni broj \(n\). Elektron iz jednog u drugo stacionarno stanje može prijeći samo emisijom ili apsorpcijom energije čija je vrijednost jednaka razlici energija početnog i konačnog stacionarnog stanja.

Apsorbiranu i emitiranu energiju prikazujemo pomoću elektromagnetskog zračenja - fotona(\(E_f = hf\)). Kod vodikovog atoma ta je energija jednaka:

\( E_f = E_n - E_m = -13,6 eV (\frac{1}{n^2} - \frac{1}{m^2}) \)

U ovoj formuli \(n\) uvijek predstavlja više stacionarno stanje, a \(m\) niže (\(n > m \)).

Apsorpcija fotona

U slučaju kada atom apsorbira foton energije \(E_f\), elektron prelazi iz nižeg u više stacionarno stanje. Razlika energija tih stacionarnih stanja jednaka je energiji fotona.

U formuli za energiju fotona u ovom bi slučaju bilo \(n=3\) i \(m=1\).

Emisija fotona

Kada elektron prelazi iz višeg u niže stacionarno stanje atom emitira foton energije jednake razlici energija tih stacionarnih stanja.

Video rješenja matura
Matematika, Fizika, Kemija, Hrvatski

Kao i u prethodnom slučaju \(n = 3 \), a m = \(1\).

Kviz za maturu
Riješi kratak kviz i saznaj jesi li spreman za maturu!

Izabrali smo ti 10-ak pitanja kroz koje možeš vidjeti jesi li spreman za ovogodišnju maturu.

Fizika
Pripreme za maturu
Zadatci s državne mature:

Emisija i apsorpcija fotona

Zadatak 1 - ljeto
Zadatak 2 - ljeto