Moderna fizika

Emisija i apsorpcija fotona

Svako stacionarno stanje karakterizira točno određena (diskretna) vrijednost energije i kvantni broj \(n\). Elektron iz jednog u drugo stacionarno stanje može prijeći samo emisijom ili apsorpcijom energije čija je vrijednost jednaka razlici energija početnog i konačnog stacionarnog stanja.

Apsorbiranu i emitiranu energiju prikazujemo pomoću elektromagnetskog zračenja - fotona(\(E_f = hf\)). Kod vodikovog atoma ta je energija jednaka:

\( E_f = E_n - E_m = -13,6 eV (\frac{1}{n^2} - \frac{1}{m^2}) \)

U ovoj formuli \(n\) uvijek predstavlja više stacionarno stanje, a \(m\) niže (\(n > m \)).

Apsorpcija fotona

U slučaju kada atom apsorbira foton energije \(E_f\), elektron prelazi iz nižeg u više stacionarno stanje. Razlika energija tih stacionarnih stanja jednaka je energiji fotona.

  - Gradivo.hr
  - Gradivo.hr

U formuli za energiju fotona u ovom bi slučaju bilo \(n=3\) i \(m=1\).

Emisija fotona

Kada elektron prelazi iz višeg u niže stacionarno stanje atom emitira foton energije jednake razlici energija tih stacionarnih stanja.

  - Gradivo.hr
  - Gradivo.hr

Kao i u prethodnom slučaju \(n = 3 \), a m = \(1\).

Zadatci s državne mature:

Emisija i apsorpcija fotona

Svi videi su dostupni samo plaćenim korisnicima.

Svakom tko kupi neki od naših proizvoda videi će se automatski prikazati i u našim online skriptama.