Vertikalni hitac prema dolje

Vertikalni hitac prema dolje definiramo kao slobodni pad s početnom brzinom prema dolje.

Fizika -  | Gradivo.hr Fizika -  - Gradivo.hr

Tijelo, u ovom slučaju loptica, je bačena početnom brzinom (\(v_0\)) prema dolje i tijekom cijelog gibanja ju ubrzava akceleracija sile teže \(g \).

Koristimo jednadžbe gibanja kao kod jednolikog ubrzanog gibanja s početnom brzinom, ali s oznakama kao kod slobodnog pada.
\( h = v_0t + \frac{1}{2}gt^2 \)
\( v = v_0 +gt \)
\( v^2 = v_0^2 + 2gh \)
\( h = (\frac{v_0 + v}{2})t \)

Vertikalni hitac prema gore

Vertikalni hitac prema gore je složeno gibanje sastavljeno od jednolikog usporenog gibanja i slobodnog pada

Fizika -  | Gradivo.hr Fizika -  - Gradivo.hr

Pri vertikalnom hitcu prema gore tijelo je prvo bačeno početnom brzinom (\(v_0\)) prema gore te ono dostiže neku visinu \( h \) i počinje padati prema dolje (slobodni pad).

Fizika -  | Gradivo.hr Fizika -  - Gradivo.hr

Pri gibanju prema gore koriste se formule za jednoliko usporeno gibanje (s oznakama za slobodni pad), a pri gibanju prema dolje se koriste standardne formule za slobodni pad.

\( h = v_0t - \frac{1}{2}gt^2 \)
\( v = v_0 - gt \)
\( v^2 = v_0^2 - 2gh \)

Primjeri zadataka

Matura iz fizike (2016., jesen)