Mehanika

Akceleracija i jednoliko ubrzano gibanje

Akceleracija

Fizikalna veličina kojom opisujemo promjenu brzine u vremenu zove se akceleracija. Akceleracija je vektorska veličina koja ima smjer vektora promjene brzine. Mjerna jedinica za akceleraciju je \(\mathrm{\frac{m}{s^2}} \).

\( a = \frac{\Delta v}{\Delta t} =\frac{v_2 - v_1}{t_2-t_1} \)

Jednoliko ubrzano gibanje

Gibanje tijela pri kojemu se brzina povećava za jednaki iznos u jednakim vremenskim intervalima zovemo jednoliko ubrzano gibanje. Tijelo ima stalnu akceleraciju koja je pozitivnog iznosa (\(a>0\)).

Flowers

Kod jednolikog ubrzanog gibanja, akceleracija predstavlja nagib u grafu ovisnosti brzine o vremenu (v-t grafu).

Jednoliko usporeno gibanje

Gibanje tijela pri kojemu se brzina smanjuje za jednaki iznos u jednakim vremenskim intervalima zovemo jednoliko usporeno gibanje. Tijelo ima stalnu akceleraciju koja je negativnog iznosa (\(a<0\)).

Flowers

Početni uvjeti

Kod jednolikog ubrzanog i jednolikog usporenog gibanja važnu ulogu igraju početni uvjeti: početni položaj (\(x_0\) ili \(s_0\)) i početna brzina (\(v_0 \)). Ako tijelo kreće iz stanja mirovanja njegova je početna brzina jednaka nuli (\(v_0 = 0 \mathrm{~m/s} \)).

Flowers

U formulama koje koristimo za opisivanje jednolikog ubrzanog/usporenog gibanja predznak "+" označava jednoliko ubrzano gibanje jer je akceleracija pozitivna, a predznak "-" označava jednoliko usporeno gibanje i moramo računati s akceleracijom negativnog iznosa.

\( v = v_0 \pm at \)
\( v^2 = v_0^2 \pm 2as \)
\( s = s_0 + v_0t \pm \frac{1}{2}at^2 \)

Osim formulom, prijeđeni put možemo, kao i kod jednolikog pravocrtnog gibanja, izračunati kao površinu ispod v-t grafa.

Zadatci s državne mature:

Akceleracija i jednoliko ubrzano gibanje

Zadatak 1 - ljeto
Zadatak 2 - ljeto
Zadatak 3 - ljeto
Zadatak 4 - ljeto
Zadatak 5 - ljeto