Vektori

Vektori i skalari

Mat A
Mat B
Vektor
Duljina(iznos) vektora je duljina dužine $\overline{AB}$, odnosno udaljenost točaka $A$ i $B$.
Smjer vektora je određen pravcem na kojem leži vektor. Kolinearni su oni vektori koji leže na paralelnim pravcima.
Orijentacija vektora je određena strelicom na kraju vektora. Orijentaciju je smisleno gledati samo kod vektora koji imaju isti smjer. Ako im strelice pokazuju u istu stranu, onda su jednake orijentacije, a ako pokazuju u različite, onda su suprotne orijentacije.
Nul-vektor je vektor kojem se podudaraju početna i krajnja točka. To je zapravo samo jedna točka.
Duljina, smjer i orijentacija vektora
Duljina, smjer i orijentacija vektora
Dva vektora su jednaka ako su im iste sve tri komponente, duljina, smjer i orijentacija. Ako su im duljina i smjer isti, a orijentacija suprotna onda i za vektore kažemo da su suprotni.
Da bi u potpunosti razumjeli vektore, moramo si pojasniti jednu stvar. Svi vektori u prostoru koji imaju istu duljinu, isti smjer i istu orijentaciju su zapravo isti vektori. Iako su možda određeni drugim točkama, oni su isti. Znači da jednom kada imamo vektor, možemo ga micati po prostoru kako želimo, samo pazimo da stoji takav kakav je, i sve će to biti isti vektori!
Vektori
Vektori
Video rješenja matura
Matematika, Fizika, Kemija, Hrvatski
Razlika između vektora i skalara
Vektori i skalari
Vektori i skalari
Matematika A
Pripreme za maturu