Vektori

Računanje s vektorima

Mat A
Mat B
Zbroj vektora
Vektore $\vec{A}$ i $\vec{B}$ koji se ne nalaze na istom pravcu zbrajamo tako da najprije početak vektora $\vec{B}$ dovedemo na kraj vekotra $\vec{A}$, ili obrnuto. Nakon toga spojimo početak vektora $\vec{A}$ s krajem vektora $\vec{B}$, ili u drugom slučaju obrnuto.
 Zbrajanje vektora
 Zbrajanje vektora
Zbroj vektora na istom pravcu
 Zbroj vektora na istom pravcu
 Zbroj vektora na istom pravcu
Zbroj tri vektora
Zbrajanje 3 ili više vektora se svodi na uzastopno dodavanje novih vektora na kraj prethodnog kao što je prikazano na slici. Kao i kod zbrajanja 2 vektora, na kraju spajamo početak prvog i kraj zadnjeg vektora.
 Zbroj tri vektora
 Zbroj tri vektora
Oduzimanje vektora
 Oduzimanje vektora
 Oduzimanje vektora
Množenje vektora skalarom
 Množenje vektora skalarom
 Množenje vektora skalarom
Zbrajanje u koordinatnom sustavu
Vektore $\vec{a} = x_1 \vec{i} + y_1 \vec{j}$ i $\vec{b} = x_2 \vec{i} + y_2 \vec{j}$ zbrajamo tako da posebno zbrojimo brojeve uz $\vec{i}$, a posebno brojeve uz $\vec{j}$. Oduzimanje je zbrajanje sa suprotnim vektorom.
\( \vec{a}+\vec{b}=(x_1+x_2)\vec{i}+(y_1+y_2) \vec{j} \)
 Zbrajanje vektora u koordinatnom sustavu
 Zbrajanje vektora u koordinatnom sustavu
Skalarni umnožak vektora
Skalarni umnožak vektora dan je sljedećom formulom, gdje su $\vec{a}$ i $\vec{b}$ neki vektori, a $\varphi$ kut između njih.
\( \vec{a} \cdot \vec{b}=|\vec{a}||\vec{b}| \cos \varphi \)
Skalarni umnožak neka dva vektora $\vec{a} = x_1 \vec{i} + y_1 \vec{j}$ i $\vec{b} = x_2 \vec{i} + y_2 \vec{j}$ u koordinatnom sustavu dan je prvom formulom, a druga formula je za računanje kuta između istih vektora
\( \vec{a} \cdot \vec{b}=x_1 x_2 + y_1 y_2 \)
\( cos \varphi=\frac{x_1 x_2 + y_1 y_2}{\sqrt{x_1^2+y_1^2} \cdot \sqrt{x_2^2+y_2^2}} \)
Skalarni umnožak okomitih vektora jednak je $0$.
Zadatci s državne mature:

Računanje s vektorima

Zadatak 1 - ljeto
Zadatak 2 - ljeto
Matematika A
Pripreme za maturu