Kružnica i krug

Kružnica i krug

Mat A
Mat A
Mat B
Mat B

Kružnica je skup svih točaka koje su jednako udaljene od neke fiksne točke. Oznaka je $k(S,r)$.
$S$ predstavlja tu fiksnu točku i koju zovemo središte.
Polumjer(radijus) kružnice je $r$ i to je udaljenost od središta do bilo koje točke na kružnici.

Krug je dio ravnine omeđen kružnicom. Drugim riječima, to su sve točke koje se nalaze unutar kružnice, odnosno koje su od njenog središta udaljene za manje ili jednako od radijusa. Oznaka je $K(S, r)$.

Dakle, jednostavnim riječima: kružnica je samo linija koja ide izvana oko središta, a krug je onaj dio prostora koji se nalazi unutar te linije(uključujući i tu liniju, odnosno kružnicu).

Flowers

Tetiva je dužina koja spaja svije točke na kružnici.

Najduža tetiva je ona koja prolazi kroz središte i zove se promjer(dijametar). Duljina mu je dva polumjera.

Kružni luk je dio kružnice između neke dvije točke. Primijetimo da dvije točke uvijek određuju dva kružna luka.

Kružni odsječak je dio kruga nastao kada ga presiječemo tetivom. Ponovno, na ovaj način nastaju dva kružva odsječka, ovisno s koje strane gledamo.

Kružni isječak je dio kruga omeđen s dva polumjera i odgovarajućim kružnim lukom.

Flowers

Koncentrične kružnice su kružnice koje imaju isto središte, a različit radijus.

Dio kruga između dvije koncentrične kružnice je kružni vijenac.

Flowers

Formule

Opseg i površina kruga.

\( O=2 r \pi \)
\( P=r^{2} \pi \)

Formule za duljinu kružnog luka i površinu kružnog isječka koriste kut koji zatvaraju radijusi u središtu. Označava se s $\alpha$(pogledaj gornju sliku).

\( l=\frac{r \pi \alpha}{180^{\circ}} \)
\( P=\frac{r^2 \pi \alpha}{360} \)

Imamo i formulu za površinu kružnog vijenca. Veliko $R$ je polumjer većeg kruga, a malo $r$ manjeg kruga.

\( P=\left(R^2-r^2\right) \cdot \pi \)

Središnji i obodni kut

Obodni kut je kut koji ima vrh negdje na kružnici, a krakovi mu sijeku kružnicu(odnosno krakovi prolaze kroz neke druge dvije točke na kružnici).

Središnji kut ima vrh u središtu, a krakovi mu isto sijeku kružnicu(odnosno krakovi prolaze kroz neke druge dvije točke na kružnici).

Središnji kut je dva puta veći od obodnog kuta nad istim kružnim lukom.

Flowers

Svi obodni kutevi nad istim kružnim lukom su jednako veliki.

Obodni kut nad promjerom je uvijek pravi kut.

Flowers

Tangenta kružnice

Tangenta kružnice je pravac koji dodiruje kružnicu u jednoj točki. Tu točku zovemo diralište i najčešće se označava sa slovom $D$. Radijus na diralište i tangenta uvijek zatvaraju pravi kut.

Obodni kut nad nekom tetivom jednak je kutu koji zatvaraju ta tetiva i tangenta kroz jednu krajnju točku te tetive.

Flowers
Zadatci s državne mature:

Kružnica i krug

Zadatak 1 - ljeto
Matematika
pripreme za maturu