Glasovne promjene - fonološki uvjetovane alternacije

Fonološki uvjetovane alternacije - glasovne promjene događaju se zbog prirode samog fonema (zvučnost, mjesto tvorbe), odnosno zbog raspodjele fonema unutar morfema, zbog čega se jedan fonem zamjenjuje drugim.

Jednačenje po zvučnosti

 • glasovna promjena koja se događa kada se dva suglasnika različita po zvučnosti nađu jedan pored drugoga - prvi se suglasnik mijenja u svoj zvučni ili bezvučni par, ovisno o tome je li drugi suglasnik zvučan ili bezvučan
 • bezvučni suglasnik ispred zvučnog prelazi u svoj zvučni par
  svjedoč + ba - svjedočba - svjedodžba
  sva
  t + ba - svatba - svadba
 • zvučni suglasnik ispred bezvučnog prelazi u svoj bezvučni par
  pod + hodnik - podhodnik - pothodnik
  Zagre
  b + čanka - Zagreanka - Zagreanka
 • iznimke:
  • dc: podcijeniti, redci
  • dč: oepiti, nadčovjek
  • dć: ourlikati
  • ds: predsjednik (oprez: pod + predsjednik > potpredsjednik), brodski
  • dš: prekolski, oteta
  • iza prefiksa ispod- i iznad-: ispodprosječan, iznadprosječan
  • druge riječi kada je to potrebno radi jasnoće: postdiplomski, podtekst, uetati se

Jednačenje po mjestu tvorbe

 • glasovna promjena do koje dolazi kada se dva suglasnika različita po mjestu tvorbe nađu jedan do drugoga - tada se prvi suglasnik ravna prema drugom
 • u jednačenju suglasnika po mjestu tvorbe sudjeluju zubnici (z, s, n), nepčanici (č, ć, dž, đ, lj, nj, š, ž), usnenici (p, b, m) te jedrenik (h):
 • zubnik s ispred nepčanika č, ć, lj, nj prelazi u nepčanik š
  prošnja (pros + nja)
  ščepati (s + čepati)
 • zubnik z ispred nepčanika dž, đ, lj, nj prelazi u nepčanik ž
  pažljiv (paz + ljiv)
  pažnja (paz + nja)
 • jedrenik h ispred nepčanika č i ć prelazi u nepčanik š
  trbuščić (trbuh + čić)
  oraščić (orah + čić)
 • zubnik n ispred dvousnenika p i b prelazi u dvousnenik m
  obrambeni (obran + beni)
  bombon
  (bon + bon)
 • iznimke:
  • s i z ne prelaze u š i ž:
   • kada se nađu ispred glasova lj i nj, a dio su prefiksa
    izljubiti (iz + ljubiti)
    iznjedriti (iz + njedriti)
 • kada se nađu ispred glasova lj i nj koji su nastali jotacijom nakon kraćenja korijenskoga sloga
  slijediti - sljedba
  snijeg -
  snjegović
 • n ne prelazi u m:
  • kada je n na kraju prefiksa ili prvog dijela složenice
   izvanbračni (izvan + bračni)
   jedanput (jedan + put)

Ispadanje suglasnika

 • kada se nađu dva ista suglasnika, izgovara se i piše samo jedan
  bezvučan (bez + zvučan - bezzvučan - bezvučan)
  o
  dijeliti (od + dijeliti - oddijeliti - odijeliti)
 • ta se glasovna promjena često događa nakon drugih glasovnih promjena
  • pet + deset - peddeset - pedeset
  • šest + deset - šesddeset - šezddeset - šezdeset
  • bez + žični - bežžični - bežični
 • ta se promjena ne provodi u superlativu pridjeva koji počinju glasom j (najjači, najjednostavniji) i u nekim riječima radi jasnoće (preddiplomski, izvannastavni)
 • do ispadanja dolazi radi lakšeg izgovora:
  • suglasnici t i d gube se:
   • ispred sufiksa -ština
    slobod + -ština - slobodština - sloboština
    neimat + -ština - neimatština - neimaština
   • ispred suglasničkih skupova st, št, zd, žd
    korist + na - koristna - korisna
    kazališt + na - kazalištna - kazališna
   • imenica otac gubi t u svim ostalim izvedenicama riječi otac (oca, očev, praoci)
  • suglasnik s gubi se:
   • u sufiksu -ski kada se:
    • nađe iza suglasnika č i ć:
     ribički (ribič + ski)
     plemićki (plemić + ski)
    • mijenjaju korijenski sufiksi
     a) c i k > č: latinički, grčki
     b) g, h, ž > š: kataloški, vlaški, muški
 • iznimke:
  • suglasnik t ne gubi se u određenim riječima strana podrijetla: protestni, kontrastni, tekstni, testni
  • u dativu i lokativu imenica ženskog roda na -tka: bitci (bitki), pripovijetci (pripovijetki)
  • u oblicima imenica muškog roda na:
   • -dak (predak - predci)
   • -tak (letak - letci)
   • -dac (mladac - mladci)
   • -tac (svetac - svetci)
    • prema pravopisu Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje, a prema pravopisu Matice hrvatske u ovim se slučajevima suglasnici t i d gube: preci, leci, mlaci, sveci
 • U jednoj riječi često se provodi više glasovnih promjena:
  • žabac - žapče (žabce - žabče - žapče)
   • nepostojani a, palatalizacija, jednačenje suglasnika po zvučnosti
  • žabac - žapcu (žabcu - žapcu)
   • nepostojani a, jednačenje suglasnika po zvučnosti
  • grožđe (grozd + je - grozđe - grožđe)
   • jotacija, jednačenje suglasnika po mjestu tvorbe
  • izlazak - izlasci (izlazki - izlazci - izlasci)
   • nepostojani a, sibilarizacija, jednačenje suglasnika po zvučnosti
  • ražariti (raz + žariti - ražžariti - ražariti)
   • jednačenje suglasnika po mjestu tvorbe, ispadanje suglasnika
Hrvatski
pripreme za maturu