Članovi

Članovi (articles) koji postoje u engleskom jeziku su a, an i the.

A i an zovemo neodređenim članovima (indefinite articles), a the određenim članom (definite article).

Članovi imaju mnogo funkcija, a dvije glavne su:

  • odrediti spominje li se imenica prvi put ili znamo točno na koju imenicu se misli
    • ako se imenica spominje prvi put, koristimo a ili an (neodređene članove/indefinite articles), a kada znamo na koju točno imenicu mislimo, koristimo the (određeni član/definite article).
I saw a bird outside. The bird was flying high.

Vidio sam pticu. (Ta) Ptica je letjela visoko.

  • brojivost - u većini slučajeva koristimo neodređeni član (a/an) ispred brojivih imenica u jednini

a horse, a chair, a table, a room, a planet, a tree, a biscuit

U prilogu možemo vidjeti izdvojene česte funkcije određenih i neodređenih članova uz primjere:

Neodređeni članovi (a/an)

Određeni član (the)

A ili an?

U engleskom jeziku imamo izbor između članova a i an zbog lakšeg izgovora riječi.
Član an se koristi kada riječ koja sljedi također započinje samoglasnikom (npr., pokušajte izgovoriti a+ant).

Kada imenica počinje suglasnikom, koristimo član a.
a shelf, a visitor, a big room, a thing, a pen

Kada imenica počinje samoglasnikom (a, e, i, o, u), koristimo član an.

an ant, an accident, an exhibition, an interesting display, an only child, an umbrella, an error

Iznimka je riječ an hour jer pri izgovoru riječi hour prvo izgovaramo zvuk /a/, a ne /h/, i zbog toga koristimo član an.

Iznimke vrijede i za riječi poput one, university, uniform, union, Europe/European, U-turn, jer pri njihovom izgovoru prvo čujemo suglasnik (/w/, /j/), te uz njih koristimo član a.

  • a one-day event (/w/)
  • a university, a European country, a U-turn (/j/)
Engleski
pripreme za maturu