Zamjenice

Zamjenice (pronouns) su riječi koje zamjenjuju imenice u rečenici.

Razlikujemo pet glavnih vrsta zamjenica:

  • osobne (personal)
  • povratne (reflexive)
  • neodređene (indefinite)
  • posvojne (possesive)
  • odnosne (relative)

Osobne zamjenice

Osobne zamjenice (personal pronouns) su zamjenice koje se najčešće odnose na ljude, ali ne u svim slučajevima.

Imaju drugačiji oblik ovisno o tome imaju li službu subjekta ili objekta u rečenici.

Jednina (singular)

Množina (plural)

U rečenicama zamjenicu I pišemo na početku rečenice kada se radi o subjektu te nakon veznika and:

I went to the cinema yesterday.
Matthew and I are going to the cinema.

Zamjenicu me pišemo kada se radi o objetku te često nakon veznika or:

Who should go first, you or me?


Kada se u nizu rečenica (primjerice u odlomku) spominju dvije osobe istog spola, jednu oslovljujemo imenom, a drugu zamjenicom kako bismo ih mogli razlikovati bez da stalno spominjemo njihova imena

Sally was crying to Lauren, but she didn’t seem to care.

Zamjenica she se odnosi na Lauren

Zamjenicu it koristimo kad pričamo o stvarima, idejama i radnjama (nipošto kada izravno pričamo o specifičnoj osobi), ali ponekad ju koristimo kada ne znamo identitet osobe.

I lost my wallet. Have you seen it? → stvar
That is a great solution, I love it! → ideja
Yes, I was joking. What about it? → radnja
Hello, who is it? → nepoznat identitet osobe

Zamjenice they i them koriste ste se kada pričamo o stvarima i osobama u množini, te kada pričamo o osobi čiji rod ne znamo.

I love my colleagues. They threw me a surprise party! → osobe u množini
I lost my keys. Have you seen them? stvari u množini
We are meeting our new teacher today. I wonder what they are like. → osoba čiji rod nije poznat


Koristimo zamjenice we i us koristimo kada pričamo o zajedničkom znanju i ponašanju

Language enables us to communicate.

Jezik (nam) omogućuje da komuniciramo.

We know that social media has its drawbacks.

(Mi) Znamo da društvene mreže imaju svoje nedostatke.


Također koristimo zamjenice one ili ones kada je iz konteksta rečenice jasno na koga se odnose.

We were the ones who did it.

Mi smo bili ti koji smo to napravili.

I wanted a cat, and the one I got was brown.

Htio sam mačku, i onu koju sam dobio je bila smeđe boje.

When I bought my wedding dress, I thought to myself: ‘Is this the one

Kada sam kupila svoju vjenčanicu, pomislila sam: ‘Je ti ona prava?’

Neodređene zamjenice

Kvantifikatori every, some, any i no zajedno s nastavcima -one, -body, -thing, i -where tvore neodređene zamjenice u engleskom jeziku.

Uočite da nema razlike u značenju između zamjenica za isti kvantifikator koje završavaju na -body i -one.

Glavna je razlika da se zamjenice koje završavaju na -one koriste u i službenijim kontekstima pa ćemo njih susresti češće u pisanim dokumentima nego u govoru.

Povratne zamjenice

U engleskom jeziku, povratne zamjenice koristimo u rečenici kada je vršitelj radnje ujedno i trpitelj radnje.

U hrvatskom jeziku, ovo bi bio ekvivalent povratno-posvojne zamjenice (sebe, se).

I fell and hurt myself.

Pao sam i ozlijedio se.

You better prepare yourself.

Bolje ti je da se pripremiš.

The country declared itself independent.

Država se proglasila nezavisnom.


Razlika između osobnih i posvojnih zamjenica vidljiva je u sljedeće dvije naizgled slične, ali po značenju potpuno drugačije rečenice:

Luke is going to Italy, so he is teaching himself Italian.

Luke ide u Italiju pa sam sebe podučava talijanski.

Luke is going to Italy, so I am teaching him Italian.

Luke ide u Italiju pa ga (ja) podučavam talijanski.


Uz povratnu zamjenicu često koristimo prijedlog by kako bismo naglasili neovisnost osobe, koja je napravila nešto bez ikakve tuđe pomoći, ili kada naglašavamo usamljenost neke osobe:

I did this all by myself!

Sve sam ovo napravio sam! (samostalan)

Are you all by yourself?

Jesi li u potpunosti sam? (usamljen)


U povratne zamjenice također svrstavamo zamjenice each other i one another koje opisuju obosmjernu radnju - kada su dvije osobe uključene u radnju. Često to prevodimo kao riječ međusobno u hrvatskom jeziku.

Jane and Allie texted each other/one another.

Jane i Allie su se međusobno dopisivale.

Students help each other study.

Učenici si međusobno pomažu učiti.

Nicolas and Angela had arms around one another.

Nicolas i Angela imali su ruke obavijene jedno oko drugoga.

Posvojne zamjenice

O posvojnim zamjenicama pogledati poglavlje vezano za determinatore.

Wh-zamjenice (upitne i odnosne)

Wh-zamjenice se mogu odnositi na upitne ili odnosne zamjenice ovisno koriste li se za tvorbu:

  • upitnih rečenica:
What happened next?

Što se sljedeće dogodilo?

  • odnosnih/relativnih rečenica:
One such technique is yoga, which cleanses the mind.

Jedna od takvih tehnika je joga, koja čisti um.

Engleski
pripreme za maturu