Moderna fizika

Zakon radioaktivnog raspada

Vrijeme poluraspada \(T\) definiramo kao vrijeme potrebno da se raspadne pola od početnog broja jezgara. Svaka atomska jezgra ima karakteristično vrijeme poluraspada i konstantu poluraspada \(\lambda\). Njihov odnos opisujemo izrazom:

\( T = \frac{\ln{2}}{\lambda} \)

Pri radioaktivnom raspadu neke jezgre promatramo broj jezgri koje su ostale ne raspadnute \(N\) u odnosu na početni broj jezgri \(N_0\) nakon nekog vremena \(t\).

\( N = N_0 e ^{-\lambda t} = N_0 2 ^{-\frac{t}{T}} \)
Aktivnost

Aktivnost nekog uzorka \(A\) je broj raspada u jedinici vremena. Opisujemo ju izrazom:

\( A = \lambda N \)

Aktivnost se u vremenu smanjuje po istom zakonu kao i broj jezgara:

\( A = A_0 e ^{-\lambda t} = A_0 2^{ -\frac{t}{T} } \)

Mjerna jedinica koju definiramo kao jedan raspad u sekundi je bekerel \(\mathrm{Bq}\).

Kviz za maturu
Riješi kratak kviz i saznaj jesi li spreman za maturu!

Izabrali smo ti 10-ak pitanja kroz koje možeš vidjeti jesi li spreman za ovogodišnju maturu.

Fizika
Pripreme za maturu
Zadatci s državne mature:

Zakon radioaktivnog raspada

Zadatak 1 - ljeto
Zadatak 2 - ljeto