Mehanika

Zakon očuvanja energije

Zbroj svih oblika energije u zatvorenom (izoliranom) sustavu (uključujući moguće gubitke energije) je konstantan. To nam govori zakon očuvanja energije.

\( E_1 = E_2 = E = const. \)
ENERGIJA PRI SLOBODNOM PADU

Ukupna energija tijela koje slobodno pada u svakom je trenutku jednaka zbroju gravitacijske potencijalne i kinetičke energije.

\( E_{uk} = E_{gp} + E_k = mgh + \frac{mv^2}{2} \)
ZAKON OČUVANJA ENERGIJE NA KOSINI

Pri gibanju tijela niz kosinu energija u početnom trenutku jednaka je gravitacijskoj potencijalnoj energiji. Dio te energije pretvara se u kinetičku energiju, dok se drugi dio troši na rad sile trenja. Ukupna energija je očuvana.

Video rješenja matura
Matematika, Fizika, Kemija, Hrvatski
\( E_{uk} = E_{gp} = E_k + W_{tr} \)
OČUVANJE ENERGIJE KOD TITRANJA OPRUGE

Pri titranju tijela na elastičnoj opruzi ukupna je energija zbroj kinetičke i elastične potencijalne energije u svakom trenutku.

U ravnotežnom položaju potencijalna je energija jednaka nuli (\(E_{ep} = 0, E_{uk} = E_k\) ). U položaju amplitude titranja tijelo se zaustavlja i njegova je kinetička energija jednaka nuli (\(E_{k} = 0\) ). Tada je ukupna energija jednaka elastičnoj potencijalnoj energiji \((E_{uk} = E_{ep}\))

Fizika
Pripreme za maturu
Zadatci s državne mature:

Zakon očuvanja energije

Zadatak 1 - ljeto
Zadatak 2 - ljeto