Vodič kroz vokabular

Kako je organiziran vokabular u ovoj skripti?

U skripti je izdvojeno sedam kategorija vokabulara, odnosno, sedam tema koje se često pojavljuju na višim i nižim razinama mature.

Riječi koje su izdvojene u svakoj kategoriji važne su zato što:

 1. često ih možemo susresti u zadacima za odgovarajuću temu kao ključne riječi
 2. čak ako se i ne pojave, korisna su smjernica za daljnje učenje (Kako dalje učiti i širiti vokabular?)

Teme

Teme su poredane počevši s najučestalijom. Svaka tema je podijeljena na manje cjeline u kojima su riječi dodatno grupirane po značenju.

Na primjer, jedna od sedam glavnih tema može biti Human Body and Health koja obuhvaća učestale i važne riječi koje su prisutne u maturi te su povezane s temom ljudskog tijela i zdravlja.

Kako bi učenje teklo lakše, sve takve riječi možemo dodatno svrstati u manje grupe poput onih riječi koje se, na primjer, odnose isključivo na ljudsko tijelo (Human body), bolesti (Illnesses) ili na riječi pomoću kojih možemo opisati tjelesne povrede (How to describe an injury).


Riječi

Svaka riječ ili fraza je objašnjena uz pomoć:

a) sličnih riječi – riječi ili fraze koje imaju slično značenje s glavnim pojmom ili su s njim povezane na način da se pojavljuju u sličnim kontekstima

b) suprotnih riječi

c) prijevoda riječi

d) primjera – rečenice koje daju kontekst svakoj riječi i frazi, a primjeri su preuzeti iz zadataka čitanja i slušanja ili korpusa engleskog jezika

Kako pristupiti skripti?

 1. Pri učenju je bitno obratiti pažnju prvo na slične riječi i primjere - kao što znamo, u maturama nema zadataka na hrvatskom i važno je znati sinonime!
 2. Prijevodima se koristimo ukoliko se prvi put susrećemo s riječju ili nismo sigurni u njeno značenje – prijevode riječi ne učimo napamet već unutar rečenica i uz pomoć sličnih riječi
 3. Ako smo već upoznati s riječju, korisno je pogledati slične riječi i potražiti dodatna značenja ili razraditi umnu mapu (Kako dalje učiti i širiti vokabular?)
 4. Pojedine riječi vrlo se često pojavljuju s posebnim prijedlozima tvoreći frazalne glagole (phrasal verbs) te su kao takve posebno naglašene u primjerima:
Socially unadjusted teenagers are under pressure to put themselves out there through the Internet despite the fear of rejection.
The divers panicked and leapt into the sea.

Kako dalje učiti i širiti vokabular?

Rezervirajte si posebnu bilježnicu koja će biti vaš vlastiti rječnik u kojem možete voditi bilješke i vježbati vokabular.


Kada naiđete na novu riječ izvan skripte, zabilježite ju unutar rečenica i uz pomoć traženja sličnih riječi. Vodite se po principu skripte. Riječ će se čvršće usaditi u sjećanje ako sami smislite svoju rečenicu u kojoj ćete upotrijebiti novu riječ!


Kada vidite riječ koja vam je već poznata, nemojte ju preskočiti. Pogledajte slične riječi (i suprotne ako ih ima) i pokušajte pronaći koja još značenja posjeduje i u kojim se temama pojavljuje. Riječi u engleskom jeziku imaju mnogo značenja koja se mijenjaju ovisno o temama! Krenite s prvim značenjem riječi koju ste susreli te nastavite istraživati dodatna značenja. Na primjer:

summit (the top of a mountain)

 • summit (achievement) She finally reached the summit of her career as CEO of the company.
 • summit (a meeting) The heads of state gathered at the summit.

Na ovom primjeru vidimo i načine na koje možemo povezati različita značenja iste riječi. Vrh planine je u drugom slučaju vrh karijere!


Čitanje barem jednog teksta na engleskom dnevno učini će čuda u rastu vlastitog rječnika. Fokusirajte se na tekstove izdvojenih tema u skripti. Najbolje je potražiti izvorne novinske članke, knjige, dokumentarne i znanstvene blogove, osvrte, objave i slične žanrove. Ovo su dodatne teme koje možete potražiti:

 • Music
 • Hobbies
 • Books
 • Films
 • History
 • Geography
 • Language
 • Social media
 • Artificial intelligence


Naposljetku, jasno je da ne možemo znati sve riječi koje postoje. Iz tog razloga nam je bitno razumijevanje konteksta (u čemu će nam pomoći čitanje raznih tekstova). To podrazumijeva znati prepoznati ključne riječi u tekstu te se osloniti na asocijacije. Za izgradnju asocijacija možemo se koristiti umnim mapama. Na primjer:

Glavni pojam: raft (splav)

Povezani pojmovi i asocijacije:

 • water (voda)
 • river (rijeka)
 • nature (priroda)
 • sport (sport)
 • rafting (splavarenje)
 • paddle (veslati)
 • adrenaline (adrenalin)
 • adventure (avantura)

U zadatku se od nas može tražiti jedna od ovih riječi za odgovor bez da se spominje u samome tekstu (recimo, river). Međutim, ako se u istome tekstu susretnemo s ključnom riječju raft, lako ćemo dokučiti značenje i odgovor ukoliko imamo u glavi razrađenu umnu mapu pojmova koje povezujemo s tom riječju.

Engleski
pripreme za maturu