Razlika između vektora i skalara

Fizika - | Gradivo.hr Fizika - - Gradivo.hr

Vektori su usmjerene dužine kod kojih razlikujemo početnu i završnu točku. Za razliku od skalara koji imaju samo iznos, svaki vektor ima i orijentaciju i smjer.

Zbroj vektora na istom pravcu

Fizika - | Gradivo.hr Fizika - - Gradivo.hr

Zbroj vektora koji nisu na istom pravcu

Fizika - | Gradivo.hr Fizika - - Gradivo.hr

Vektore \( \vec{A} \) i \( \vec{B} \) koji se ne nalaze na istom pravcu zbrajamo tako da najprije početak vektora \( \vec{B} \) dovedemo na kraj vekotra \( \vec{A} \). Nakon toga spojimo početak vektora \( \vec{A} \) s krajem vektora \( \vec{B} \).

Zbroj tri vektora

Fizika - | Gradivo.hr Fizika - - Gradivo.hr
Zbrajanje 3 ili više vektora se svodi na uzastopno dodavanje novih vektora na kraj prethodnog kao što je prikazano na slici. Analogno zbrajanju 2 vektora, na kraju spajamo početak prvog i kraj zadnjeg vektora.

Oduzimanje vektora

Fizika - | Gradivo.hr Fizika - - Gradivo.hr

Množenje vektora sa skalarom

Fizika - | Gradivo.hr Fizika - - Gradivo.hr