Matematička znanja i vještine

Vektori

RAZLIKA IZMEĐU VEKTORA I SKALARA
Vektori su usmjerene dužine kod kojih razlikujemo početnu i završnu točku. Za razliku od skalara koji imaju samo iznos, svaki vektor ima i orijentaciju i smjer.
ZBROJ VEKTORA NA ISTOM PRAVCU
Video rješenja matura
Matematika, Fizika, Kemija, Hrvatski
ZBROJ VEKTORA KOJI NISU NA ISTOM PRAVCU

Vektore \( \vec{A} \) i \( \vec{B} \) koji se ne nalaze na istom pravcu zbrajamo tako da najprije početak vektora \( \vec{B} \) dovedemo na kraj vekotra \( \vec{A} \). Nakon toga spojimo početak vektora \( \vec{A} \) s krajem vektora \( \vec{B} \).

ZBROJ TRI VEKTORA
Zbrajanje 3 ili više vektora se svodi na uzastopno dodavanje novih vektora na kraj prethodnog kao što je prikazano na slici. Analogno zbrajanju 2 vektora, na kraju spajamo početak prvog i kraj zadnjeg vektora.
ODUZIMANJE VEKTORA
MNOŽENJE VEKTORA SA SKALAROM
Fizika
Pripreme za maturu