Titranje, valovi i optika

Valovi

Val je poremećaj kojim se prenosi energija nekim sredstvom. Val čine čestice koje titraju oko ravnotežnog položaja.

Vrste valova

Razlikujemo dvije osnovne vrste valova: longitudinalni i transverzalni. Kod longitudinalnih valova čestice titraju u smjeru širenja (propagacije) vala, a kod transverzalnih okomito na smjer širenja. Najpoznatiji primjer longitudinalnog vala je zvuk, a transverzalni valovi su npr. valovi na vodi, svjetlost itd.

Longitudinalni valovi prenose energiju kao zgušnjenje i razrjeđenje, a transverzalni kao brijeg i dol.

Jednadžba vala

Peiod \(T\) vala je vrijeme koje je potrebno da se val proširi za jednu valnu duljinu. Brzinu širenja vala izražavamo formulom:

\( v = \frac{\lambda}{T} = \lambda f \)
Video rješenja matura
Matematika, Fizika, Kemija, Hrvatski

Čestice transverzalnog vala titraju okomito na smjer širenja vala i njihov se položaj periodički mijenja prema formuli:

\( y = A \sin{(\omega t - \frac{2\pi x}{\lambda})} \)

Položaj čestice koju promatramo označavo s \(x\).

Razlika u hodu i fazi

Razliku u hodu definiramo kao udaljenost dvije čestice.

\( \Delta x = x_2 - x_1 \)

Razlika u fazi dana je izrazom:

\( \Delta \varphi = \frac{2\pi \Delta x}{\lambda} \)
Fizika
Pripreme za maturu
Zadatci s državne mature:

Valovi

Zadatak 1 - ljeto
Zadatak 2 - ljeto