Elektrodinamika

Strujni krug

Strujni krug se sastoji od izvora električne struje, vodiča i trošila. Svi elementi (trošila) koji su spojeni na izvor struje čine vanjski dio strujnoga kruga. Veličine koje definiraju unutarnji dio strujnoga kruga su unutarnji otpor \(R_u\) i elektromotorni napon \(\varepsilon_{emf}\). Postoje različiti elementi koji mogu biti dio strujnog kruga i oni utječu na ukupnu struju i otpor u krugu.

 - Gradivo.hr
 - Gradivo.hr

Prema Ohmovom zakonu struja koja teče strujnim krugom jednaka je:

\( I = \frac{\varepsilon_{emf}}{R_u + R_v} \)

Kada u krugu nemamo vanjski otpor \(R_v\) krugom teće struja koju zovemo struja kratkog spoja. Ona je po iznosu jednaka:

\(I_{ks} = \frac{\varepsilon_{emf}}{R_u} \)
Osnovni elementi
 - Gradivo.hr
 - Gradivo.hr

Elementi strujnog kruga s kojima se najčešće susrećemo su: izvor, otpornik, kondenzator, zavojnica... Shematski ih prikazujemo:

Izvor
 - Gradivo.hr
 - Gradivo.hr

Izvor istosmjerne struje.

 - Gradivo.hr
 - Gradivo.hr

Izvor izmjenične struje.

Otpornik
 - Gradivo.hr
 - Gradivo.hr
Kondenzator
 - Gradivo.hr
 - Gradivo.hr
Zavojnica
 - Gradivo.hr
 - Gradivo.hr
Mjerni instrumenti

Napon na nekom elementu strujnog kruga mjerimo voltmetrom, a jakost struje u pojedinoj grani kruga mjerimo ampermetrom. Njihovi su shematski prikazi:

Ampermetar
 - Gradivo.hr
 - Gradivo.hr

Ampermetar će pokazivati vrijednost struje samo kada struja teče krugom, odnosno kada je strujni krug zatvoren.

Voltmetar
 - Gradivo.hr
 - Gradivo.hr

Napon između točaka može postojati i ako krugom ne teče struja. Dakle, voltmetar može pokazivati vrijednost napona iako strujni krug nije zatvoren.

 - Gradivo.hr
 - Gradivo.hr

Da bismo odredili napon na nekom elementu, voltmetar moramo spojiti paralelno tom elementu. Ampermetar se uvijek spaja serijski.

Zadatci s državne mature:

Strujni krug

Zadatak 1 - ljeto
Zadatak 2 - ljeto
Fizika
Pripreme za maturu