Mehanika

Sila trenja

Trenje definiramo kao silu koja se opire gibanju. Svaku podlogu karakterizira određeni faktor trenja koji označavamo slovom \(\mu \) ("mi").

Sila trenja jednaka je umnošku faktora trenja i sile reakcije podloge, a njen je smjer suprotan od smjera gibanja tijela.

\( F_{tr} = N \mu \)
Fizika
Pripreme za maturu
Zadatci s državne mature:

Sila trenja

Zadatak 1 - ljeto
Zadatak 2 - ljeto