Trenje definiramo kao silu koja se opire gibanju. Svaku podlogu karakterizira određeni faktor trenja koji označavamo slovom \(\mu \) ("mi").

Fizika -  | Gradivo.hr Fizika -  - Gradivo.hr

Sila trenja jednaka je umnošku faktora trenja i sile reakcije podloge, a njen je smjer suprotan od smjera gibanja tijela.

\( F_{tr} = N \mu \)