Titranje, valovi i optika

Refleksija valova

Val koji se širi užetom reflektira se nailaskom na čvrsti ili slobodni kraj. Način na koji se val reflektira ovisi o tome na kakvom se kraju reflektira.

Refleksija na čvrstom kraju

Pri refleksiji na čvrstom kraju dolazi do promjene u fazi vala. Odnosno, razlika u hodu dolaznog i reflektiranog vala jednaka je \(\frac{\lambda}{2}\). Razlika u fazi tada je jednaka \(\varphi = \pi\).

Slikovito, kada na čvrsti kraj dođe brijeg reflektira se kao dol i obrnuto.

Refleksija na slobodnom kraju

Pri refleksiji na slobodnom kraju ne dolazi do promjene u fazi vala. Odnosno, razlika u hodu dolaznog i reflektiranog vala jednaka je nuli. Razlika u fazi tada je jednaka \(\varphi = 0\).

Video rješenja matura
Matematika, Fizika, Kemija, Hrvatski

Kada na slobodni kraj dođe brijeg reflektira se kao brijeg. Analogno tome kada dođe dol reflektira se kao dol.

Fizika
Pripreme za maturu