Radioaktivnost je emitiranje \(\alpha \), \(\beta\) ili \(\gamma\) čestica pri spontanom raspadu atomske jezgre. Pri raspadu jezgre mijenja se atomski broj Z i/ili maseni broj A. Atom općenito označavamo:

Fizika -  | Gradivo.hr Fizika -  - Gradivo.hr

Z je atomski ili redni broj i on označava broj protona u jezgri atoma. Maseni ili nukleonski broj predstavlja broj čestica u jezgri i on je jednak zbroju protona i neutrona (A = Z + N).

Alfa raspad

Pri alfa raspadu dolazi do emisije alfa čestica. Alfa čestica je jezgra helijevog atoma. Atomska se jezgra pri alfa raspadu pretvara u jezgru čiji su atomski i maseni broj umanjeni za pripadnu vrijednost helijeve jezgre:

Fizika -  | Gradivo.hr Fizika -  - Gradivo.hr

Primjerice, jezgra torija se alfa raspadom pretvara u jezgru radija i pri tom emitira alfa česticu.

Zbroj masenih brojeva s lijeve strane "jednadžbe" mora biti jednak zbroju masenih brojeva s desne strane. Isto vrijedi i za atomske brojeve.

\( \ce{^A_ZX -> ^{A-4}_{Z-2}Y + ^{4}_{2}He} \)

Beta (minus) raspad

Beta raspadom također nastaju nove atomske jezgre. Razlikujemo dva beta raspada. Pri beta minus raspadu dolazi do emitiranja čestice negativnog naboja (elektron) i antineutrina.

Fizika -  | Gradivo.hr Fizika -  - Gradivo.hr

Beta minus raspadom ugljikove jezgre nastaje jezgra dušika, elektron i antineutrino.

Pripadne veličine, kao i kod alfa raspada moraju biti jednake s lijeve i desne strane jednadžbe.

\( \ce{^A_Z X -> ^A_{Z+1} Y + ^{0}_{-1} e + \bar{\nu}} \)

Beta (plus) raspad

Pri beta plus raspadu dolazi do emitiranja čestice suprotne elektronu, pozitivnog naboja, koju zovemo pozitron. Emitira se i neutrino.

Fizika -  | Gradivo.hr Fizika -  - Gradivo.hr

Beta plus raspadom ugljikove jezgre nastaje jezgra bora, pozitron i neutrino.

\( \ce{^A_ZX -> ^A_{Z-1}Y + ^{0}_{+1}e + \bar{\nu}} \)

Gamma raspad

Pri gamma raspadu dolazi do emisije gamma čestica. Gamma čestice su elektromagnetski valovi vrlo visoke frekvencije i energije.

Fizika -  | Gradivo.hr Fizika -  - Gradivo.hr

Pri gamma raspadu ne mijenja se struktura jezgre već se samo emitira energija.

\( \ce{^A_ZX^* ->^A_ZX + \gamma } \)