Mehanika

Rad, energija i snaga

rad

Rad je skalarna fizikalna veličina koju definiramo kao umnožak prijeđenog puta i sile duž tog puta. Označavamo ga slovom \(W\) i mjerna jedinica je Džul [J].

  - Gradivo.hr
  - Gradivo.hr

Kada je smjer sile jednak smjeru pomaka tijela na koje ta sila djeluje rad je jednak:

\( W = Fs \)
Sila i podloga nisu paralelni
  - Gradivo.hr
  - Gradivo.hr

U slučaju kada smjer sile nije jednak smjeru pomaka (djeluje pod nekim kutom) rad je jednak umnošku puta i komponente sile koja je paralelna pomaku.

\( W = F_x s \)
\( F_x = F_{vučna} \cos{\alpha} \)
F-s graf
  - Gradivo.hr
  - Gradivo.hr

Promatrajući F-s ovisnost rad je površina ispod grafa.

Rad sile trenja
  - Gradivo.hr
  - Gradivo.hr

Pri gibanju tijela niz kosinu jedna od sila koja obavlja rad je sila trenja koja je paralelna pomaku tijela. Taj rad je po iznosu jednak:

\( W_{tr} = F_{tr}s \)
Energija

Energiju definiramo kao "sposobnost" nekog tijela da obavi rad. Energija ne može nestati već se samo pretvara iz jednog oblika u drugi (npr. električna u toplinsku). Općenito ju označavamo slovom \(E\) i mjerna jedinica joj je također Džul [J].

\( W = \Delta E \)

Razlikujemo nekoliko oblika energije: mehaničku, kemijsku, nuklearnu, električnu, toplinsku ...

Mehaničku energiju dijelimo na tri oblika energije: kinetička energija, gravitacijska potencijalna energija i elastična potencijalna.

Snaga

Snagu definiramo kao obavljeni rad u jedinici vremena. Snaga može biti i promjena energije u nekom vremenskom intervalu. Mjerna jedinica je Vat [W] i računamo ju po formuli:

\( P = \frac{W}{t} = \frac{\Delta E}{t} \)
Zadatci s državne mature:

Rad, energija i snaga

Zadatak 1 - ljeto
Zadatak 2 - ljeto