Pridjevi

Pridjevi su riječi u engleskom jeziku koje opisuju osobine imenica i zamjenica ili ih izmijenjuju.

Kako prepoznati pridjev?

Pridjeve prepoznajemo po nastavcima:

 • able/ible → comfortable, readable, incredible, invisible
 • al/ial → comical, normal, musical, industrial, potential
 • ful → beautiful, harmful, peaceful, wonderful
 • ic → classic, economic, romantic
 • ical → classical, economical, political
 • ish → British, childish, Irish, foolish
 • ive/ative → active, creative, talkative
 • less → endless, motionless, priceless, timeless
 • eous/ious/ous → spontaneous, hideous, ambitious, anxious, dangerous, famous
 • y → angry, busy, wealthy, windy

Važno je naglasiti da su pridjevi koji završavaju nastavcima -ic i -ical različiti prema značenju, iako slično zvuče:

 • economic - gospodarski
 • economical - štedljiv, ekonomičan
 • historic - povijesno važan
 • historical - vezano uz povijest

Nazivi jezika i nacionalnosti često imaju istu formu kao i njihov pridjev

 • the Irish language - irski jezik
 • the Irish - Irci
 • Irish food - irska hrana/kuhinja

Pridjevi se često tvore iz imenica uz pomoć ovih nastavaka

 • biology → biological
 • hero → heroic
 • wind → windy
 • child → childish
 • beauty → beautiful
 • read → readable
 • talk → talkative
 • use → useful
 • like → likeable

Pridjevi koji završavaju nastavcima
-ing, -ed

Pridjevi koji završavaju nastavkom -ing su oni koji opisuju karakteristike neke osobe, stvari, ili situacije. Takvi pridjevi opisuju kakvu emociju uzrokuje ta osoba, predmet, ili situacija:

That was a boring book.

Kakvu emociju je u meni izazvala knjiga? Dosadu.

They presented a disappointing presentation.

Kakvu emociju je u meni izazvala prezentacija? Razočaranje.

That scene was pretty embarrassing.

Kakvu emociju je u meni izazvala scena? Sram.

Pridjevi koji zavrsavaju nastavkom -ed opisuju osjećaj ili emociju, odnoso, opisuju kako se osoba osjeća:

I am bored.

Kako se ja osjećam? Dosadno mi je.

He felt so disappointed after the movie.

Kako se on osjeca? Razočarano.

They looked very embarrassed.

Kako su se oni osjećali? Posramljeno.

Suprotni pridjevi

Pridjeve suprotnog značenja možemo često dobiti od postojećih pridjeva. To činimo tako da na početak pridjeva stavimo određeni prefiks kako bismo mu dali negativno značenje.

Prefiksi:

 • un - interested → uninterested
 • in - active → inactive
 • ir - responsible → irresponsible
 • im - possible → impossible
 • il - legal → illegal

Stupnjevanje pridjeva

Kao i u hrvatskom jeziku, pridjeve u engleskom jeziku također možemo stupnjevati.

Pridjevi u engleskom jeziku imaju tri stupnja:

 1. pozitiv (base form)
 2. komparativ (comparative)
 3. superlativ (superlative)

Pozitiv (base form) je prvi stupanj koji izriče neko svojstvo:

John is fast. (John je brz.)

Komparativ (comparative) je drugi stupanj koji izriče veći stupanj nekog svojstva pri usporedbi.

John is faster than Tom. (John je brži od Toma.)

Superlativ (superlative) je treci stupanj koji izriče najveci stupanj nekog svojstva.

John is the fastest in his class. (John je najbrži u razredu.)

Kako tvorimo komparativ?

Nakon komparativa najčešće koristimo riječ than (od) kada uspoređujemo dvije osobe, stvari ili situacije.

Jane is faster than Anne.

Jane je brza od Anne.

Diamonds are rarer than quartz.

Dijamanti su rjeđi od kvarca.

Duljim pridjevima koji u sebi sadrže tri ili više sloga, te pridjevima koji završavaju nastavkom -ful, dodajemo rijec more, bez nastavka na samom pridjevu.

He is more entertaining than her.

On je zabavniji od nje.

That building is more impressive than the other one.

Ta zgrada je impresivnija od one druge.

This pen is more useful than a pencil.

Ova kemijska olovka je korisnija od olovke.

Ispred komparativa možemo umetnuti rijeci much, a bit, a lot, far, even, rather ili than ever (specifično nakon komparativa) kako bismo naglasili komparativ.

He paints much nicer paintings than I do.
I have even older pieces in my collection.
We are busier than ever at work.
This is even more advanced technology.

Kada želimo naglasiti negativnu osobinu komparativa, koristimo less + than (dulji pridjevi) i not as/not so + as (kraći pridjevi)

She is not as fast as Pam.
That homework is less complicated than the last one.

Kada želimo naglasiti postupno jačanje neke osobine, tada možemo udvostručiti komparativni izraz na sljedeći način:

This evening is getting colder and colder.

Ova večer postaje sve hladnija.

This conversation is getting more and more interesting.

Ovaj razgovor postaje sve zanimljiviji.

The
+ komparativ

Koristimo kada želimo naglasiti istovremeno jačanje dviju osobina.

The kinder you are to others, the ruder they are to you.

Što si pristojniji prema drugima, to su oni nepristojniji prema tebi.

The more attractive you are, the more interesting you will be to other people.

Što si zgodniji, to si zanimljiviji drugim ljudima.

Kako tvorimo superlativ?

Ispred superlativa gotovo uvijek koristimo član the kako bi naglasili najveci stupanj tog pridjeva.

She is the prettiest girl in the world.

Ona je najljepša djevojka na svijetu.

Duljim pridjevima koji u sebi sadrže tri ili više sloga, te pridjevima koji završavaju nastavkom -ful, dodajemo riječ most, bez nastavka na samom pridjevu.
Ako želimo naglasiti negativni stupanj pridjeva, koristimo least.

That is the least useful book I have ever read.

To je najnekorisnija knjigu koju sam pročitao.

That is the most complicated story ever.

To je najkompliciranija priča.

Superlativ također možemo dodatno naglasiti determinatorima (posvojne zamjenice, brojevi) te riječima by far, easily ili of all:

My second most popular book has sold out!
Their three nicest cousins are coming for a visit.
This is by far/easily the most delicious meal I have ever had.
You are the most beautiful girl of all.

Superlativ koristimo s to-infinitivom kako bismo dobili sličnu funkciju kao i u odnosnoj rečenici:

Who was the oldest person to swim across a river?

Tko je bio najstariji čovjek koji je preplivao rijeku?

That was the quickest way to eat all the sandwiches.

To je bio najbrži način da se pojedu svi sendviči.

Nepravilni pridjevi (irregular adjectives)

Ovi nepravilni pridjevi uvijek imaju sljedeće oblike u komparativu i superlativu:

Pridjevi koji se ne mogu stupnjevati (non-gradable adjectives)

Većini pridjeva možemo odrediti stupanj jačine tako što koristimo dodatne riječi poput a little bit, quite, very, extremely

It is a little bit hot.
It is quite hot.
It is very hot.
It is extremely hot.

U engleskom jeziku postoje pridjevi koji se mogu stupnjevati, te oni koji su apsolutni (absolute adjectives) i ekstremni (extreme adjectives).

Apsolutni pridjevi

Pridjevi koji opisuju stanja koja su dovršena i ne mogu se stupnjevati. Ne možemo reći da je netko malo mrtav (a bit dead).

Ove pridjeve jačamo s riječima absolutely, totally, i completely.

acceptable, dead, destroyed, finished, free, impossible, necessary, perfect, ruined, unacceptable

This is absolutely unacceptable.
This is completely destroyed.

Ekstremni pridjevi

Ovi pridjevi u sebi imaju značenje velike jačine. Mogu se pojačati jedino riječima poput absolutely i really.

amazing, ancient, awful, boiling, delicious, enormous, excellent, exhausted, fascinating, freezing, gorgeous, terrible, terrifying, tiny

That story was really fascinating.
That dress is absolutely gorgeous.
Engleski
pripreme za maturu