Posvojni oblici

Posvojne oblike (possesives) unutar sintagme najčešće koristimo prije imenica kako bismo odredili kome imenica pripada.

U engleskom jeziku imamo sljedeće posvojne oblike:

Determinatori

Zamjenice

U narednom kratkom razgovoru možemo vidjeti jednostavan primjer njihove uporabe:

A: Could I have a pencil? I’ve lost mine. (Mogu li dobiti olovku? Ja sam izgubio/la svoju.)
B: You can have my pencil. (Možeš posuditi moju olovku.)

Kao što možemo primijetiti, determinatori se uvijek nalaze neposredno ispred imenice i zbog njih znamo kome imenica pripada, a zamjenice zamjenjuje tu imenicu (Čiju sam olovku izgubila? Svoju.)


Posvojne oblike često koristimo s dijelovima tijela i odjevnim predmetima, čak i kada je očito kome pripadaju:

I’ve hurt my back.

Ozlijedio sam (svoja) leđa.

He hit his head.

Udario se u (svoju) glavu.

Mary took Carly by her arm.

Mary je uhvatila Carly za (njenu) ruku.

Let’s go stretch our legs.

Idemo protegnuti (naše) noge.

He just stood there with his hands in his pockets.

Samo je stajao tamo sa (svojim) rukama u (svojim) džepovima.

Kao što se može vidjeti, u hrvatskom jeziku ne koristimo posvojne oblike na isti način jer se prema kontekstu može zaključiti kome što pripada.

Neodređeno pričanje o ljudima

Kada pričamo o sebi ili drugima, možemo to učiniti na sljedeći način koristeći pridjevske zamjenice:

I like the Crumb. (definite/određeno)
I’m a fan of theirs. (indefinite/neodređeno)

Volim (bend) Crumb. Ja sam njihov fan.

My life isn’t any of your business. (indefinite/neodređeno)
I don’t think my private life is any business of yours.

Moj život te se ne tiče. Mislim da te se moj privatni život ne tiče.

I’ve just seen my old friend. (definite/određeno)
I’ve just seen an old friend of mine. (indefinite/neodređeno)

Upravo sam vidio svog starog prijatelja.

Own

Riječ own (vlastiti) možemo koristiti između determinatora i imenice kako bismo naglasili pripadnost.

I’d love to have my own apartment.

Volio bih imati svoj vlastiti stan.

You have to make your own bed.

Trebaš pospremiti svoj (vlastiti) krevet.

Engleski
pripreme za maturu