Valna priroda svjetlosti

Polarizacija

Polarizacijom svjetlosti dokazujemo da je svjetlost transverzalni val. Kod nepolarizirane svjetlosti električno i magnetsko polje titraju u svim mogućim smjerovima okomitim na smjer širenja svjetlosti. Kada svjetlost polariziramo titranje tih polja nastavlja se samo u smjeru polarizacije.

Polarizacija svjetlosti pomoću polarizatora

Polarizator je instrument (najčešće kristal) kojim polariziramo svjetlost. Svaki polarizator karakterizira os polarizacije. Ovisno o orijentaciji te osi polarizator propušta odgovarajuću komponentu elektromagnetskog polja.

U sustavu dva polarizatora, drugi često nazivamo analizator. Ovisno o kutu između njihovih osi polarizacija dobivamo različite vrste polarizacije svjetlosti.

POLARIZACIJA PRI REFLEKSIJI
Video rješenja matura
Matematika, Fizika, Kemija, Hrvatski

Svjetlost možemo polarizirati i refleksijom. Pri upadu svjetlosti na granicu optičkih sredstava dio svjetlosti se lomi, a dio reflektira. Kada je kut između lomljene i reflektirane zrake pravi kut (\(\alpha + \beta = 90°\)) tada dolazi do potpune linearne polarizacije.

Upadni kut za koji dolazi do potpune polarizacije zovemo Brewsterov kut. Vrijedi:

\( \mathrm{tg} \alpha _B = \frac{n_2}{n_1} \)
Kviz za maturu
Riješi kratak kviz i saznaj jesi li spreman za maturu!

Izabrali smo ti 10-ak pitanja kroz koje možeš vidjeti jesi li spreman za ovogodišnju maturu.

Fizika
Pripreme za maturu
Zadatci s državne mature:

Polarizacija

Zadatak 1 - ljeto
Zadatak 2 - ljeto