Termodinamika

Promjene stanja idealnog plina (plinski zakoni)

Boyle - Mariotteov zakon

Zakon kojim opisujemo izotermnu promjenu tlaka i volumena plina. Temperatura je konstantna, a volumen i tlak su obrnuto proporcionalni. Točnije, onoliko puta koliko povećamo tlak pri izotermnoj promjeni toliko će se puta smanjiti volumen idealnog plina i obrnuto. Promjene stanja idealnog plina najčešće opisujemo p-V dijagramom:

Flowers

Pri izotermnoj promjeni vrijedi:

\( p_1V_1 = p_2 V_2 = const. \)

Charlesov zakon

Zakon koji opisuje promjenu tlaka i temperature pri stalnom volumenu plina. Tu promjenu još zovemo izohorna promjena. Tlak i temperatura pri ovoj su promjeni proporcionalni. Točnije, onoliko puta koliko povećamo jednu od veličina toliko će se puta povećati i druga veličina.

Flowers

Izohornu promjenu možemo opisati i jednadžbom:

\( \frac{p_1}{T_1} = \frac{p_2}{T_2} = const. \)

Gay-Lussacov zakon

Zakon koji opisuje promjenu volumena i temperature plina pri konstantnom tlaku. Tu promjenu zovemo izobarna promjena. Volumen i temperatura pri ovoj su promjeni proporcionalni. Točnije, onoliko puta koliko povećamo jednu od veličina toliko će se puta povećati i druga veličina.

Flowers

Izobarnu promjenu možemo opisati i jednadžbom:

\( \frac{V_1}{T_1} = \frac{V_2}{T_2} = const. \)

Grafovi promjena stanja

Osim p-V dijagramom, za svaku od promjena možemo koristiti i grafove s preostalim ovisnostima (V-T i p-T graf), a pripadne linije u svakom od dijagrama zovemo izohora (stalan volumen), izobara (stalan tlak) i izoterma (stalna temperatura).

Flowers
Zadatci s državne mature:

Promjene stanja idealnog plina (plinski zakoni)

Zadatak 1 - ljeto
Zadatak 2 - ljeto