Mehanika

Oblici energije

KINETIČKA ENERGIJA

Kinetička energija je oblik mehaničke energije koju ima svako tijelo u gibanju.

  - Gradivo.hr
  - Gradivo.hr

Tijelo mase \(m\) koje se giba brzinom \(v\) ima kinetičku energiju jednaku:

\( E_k = \frac{mv^2}{2} \)
GRAVITACIJSKA POTENCIJALNA ENERGIJA

Gravitacijska potencijalna energija je oblik mehaničke energije koju ima tijelo mase \(m\) na visini \(h\) iznad površine zemlje.

  - Gradivo.hr
  - Gradivo.hr

Iznos gravitacijske potencijalne energije jednak je:

\( E_{gp} = mgh \)
ELASTIČNA POTENCIJALNA ENERGIJA

Oblik mehaničke energije koji se javlja pri sabijanju ili rastezanju elastičnog tijela zovemo elastična potencijalna energija.

  - Gradivo.hr
  - Gradivo.hr

Elastična potencijalna energija ovisi o konstanti elastičnosti \(k\) i pomaku od ravnotežnog položaja \(x\). Njen iznos je:

\( E_{ep} = k \frac{x^2}{2} \)
Fizika
Pripreme za maturu