Mehanika

Oblici energije

KINETIČKA ENERGIJA

Kinetička energija je oblik mehaničke energije koju ima svako tijelo u gibanju.

Tijelo mase \(m\) koje se giba brzinom \(v\) ima kinetičku energiju jednaku:

\( E_k = \frac{mv^2}{2} \)
GRAVITACIJSKA POTENCIJALNA ENERGIJA

Gravitacijska potencijalna energija je oblik mehaničke energije koju ima tijelo mase \(m\) na visini \(h\) iznad površine zemlje.

Video rješenja matura
Matematika, Fizika, Kemija, Hrvatski

Iznos gravitacijske potencijalne energije jednak je:

\( E_{gp} = mgh \)
ELASTIČNA POTENCIJALNA ENERGIJA

Oblik mehaničke energije koji se javlja pri sabijanju ili rastezanju elastičnog tijela zovemo elastična potencijalna energija.

Elastična potencijalna energija ovisi o konstanti elastičnosti \(k\) i pomaku od ravnotežnog položaja \(x\). Njen iznos je:

\( E_{ep} = k \frac{x^2}{2} \)
Fizika
Pripreme za maturu