Newtonovi zakoni

Sila

Sila je vektorska veličina kojom opisujemo bilo kakvo djelovanje i utjecaj na promjenu brzine, oblika ili strukture nekog tijela. Silom se opisuje i međudjelovanje čestica ili sustava. Označavamo ju slovom \(F\) i mjerna jedinica je Newton [N].

Četiri su osnovne (fundamentalne) sile: gravitacijska, elektromagnetska, jaka nuklearna i slaba nuklearna sila.

PRVI NEWTONOV ZAKON

Ako na tijelo koje miruje ne djeluje sila (\(F_{rez} = 0 \)) ono će ostati u stanju mirovanja, a ako na tijelo koje se giba ne djeluje sila ono će se nastaviti gibati jednoliko pravocrtno (\(v = const. \)).
Fizika -  | Gradivo.hr Fizika -  - Gradivo.hr

\(F_{rez} = 0 \rightarrow a = 0 \)

Drugi newtonov zakon

Drugi Newtonov zakon je temeljni zakon gibanja. Govori nam da je rezultantna sila koja djeluje na neko tijelo jednaka umnošku mase tijela i akceleracije.

\( F = ma \)Treći Newtonov zakon

Treći Newtonov zakon poznatiji je kao zakon akcije i reakcije. On nam govori da svaka sila akcije izaziva silu reakcije, jednakog iznosa, ali suprotnog smjera. Odnosno, da svaka sila ima protusilu.

Fizika -  | Gradivo.hr Fizika -  - Gradivo.hr
\( \vec{F_1} = - \vec{F_2} \)
\( |\vec{F_1}| = |\vec{F_2}| \)

Primjeri zadataka

Matura iz fizike (2017., jesen)
Zadatak
Matura iz fizike (2015., jesen)