Naglasni sustav

Slog je najmanja izgovorna cjelina, odnosno riječ ili dio riječi koji se izgovara kao cjelina.

 • nositelj sloga je samoglasnik - riječ ima toliko slogova koliko ima samoglasnika
  • u hrvatskome jeziku imamo pet samoglasnika (a, e, i, o, u) i dvoslov ie
 • slogovi mogu biti naglašeni i nenaglašeni

Naglasak (akcent) isticanje je sloga visinom, jačinom i trajanjem.

 • visina (intonacija) - kretanje, tj. padanje i rast visine tona
 • jačina - intenzitet; naglašeni dio riječi izgovaramo jače
 • trajanje - naglašeni slog može biti dug ili kratak
 • samoglasnik je uvijek nositelj naglaska
 • znanstvena disciplina unutar fonologije koja se bavi proučavanjem naglasnih (prozodijskih) pojava naziva se prozodija
  • prozodijske jedinice jesu: naglasak (jačina, trajanje i visina) i nenaglašena (zanaglasna) dužina
 • u hrvatskome jeziku razlikujemo četiri vrste naglaska: kratkosilazni, kratkouzlazni, dugosilazni i dugouzlazni
Flowers

Pravila o naglašavanju:

 1. Jednosložne riječi mogu imati samo silazne naglaske. (rȁt, mȋr)
 2. Dvosložne i višesložne riječi mogu imati bilo koji od četiriju naglasaka na prvome slogu. (zȃvjera, kémija, čȍvjek, stùdent)
 3. Na unutarnjim slogovima višesložnih riječi mogu stajati samo uzlazni naglasci. (počétak, prijatèljstvo)
 4. Naglasak ne može stajati na posljednjem slogu u višesložnim riječima. (asistȅnt > asìstent, koncȅrt > kòncert)

Nenaglašena (zanaglasna) dužina

 • nalazi se iza naglašenog sloga (veže se uz naglasak ispred sebe)
 • označuje se crtom iznad samoglasnika na kojem se nalazi
 • može se nalaziti u kanonskom obliku neke riječi (lȉmūn), tvorbenom sufiksu (plìvāč) ili nastavku (dȍbrī)
 • najčešće se javlja u:
  • genitivu jednine ženskog roda: dámē
  • instrumentalu jednine ženskog roda: dámōm
  • genitivu množine svih rodova: plìváčā, dámā, pȏljā
  • određenom obliku pridjeva:dȍbrī, dȍbrōga, dȍbrōme
  • nastavcima za prezent: gòvorīm, gòvorīš, gòvorī
  • glagolskom prilogu sadašnjem: glȅdajūći
  • glagolskom prilogu prošlom: pògledāvši
 • naglasak kao razlikovno sredstvo:
  Ana je kúpila kruh i mlijeko.
  Ana je
  kȕpila mrvice s poda.
 • dužina kao razlikovno sredstvo:
  Ne ide nikamo bez svog ùnuka.
  Ne ide nikamo bez svojih
  ȕnūkā.
Hrvatski
pripreme za maturu