Elektrodinamika

Načini spajanja otpornika

Veličine kojima opisujemo strujni krug s otpornicima su struja, napon i otpor. Ukupni otpor ovisi o načinu na koji spajamo otpornike. Kao i kod kondenzatora, razlikujemo dva načina spajanja: serijski i paralelno.

Serijski spoj otpornika

Za razliku od kapaciteta u sustavu kondenzatora, pri serijskom spajanju otpornika povećavamo ukupni otpor strujnog kruga. U serijskom spoju kroz svaki otpornik teče struja \(I\) jednakog iznosa (analogno naboju kod kondenzatora).

Ukupni napon koji daje izvor jednak je zbroju napona na otpornicima u serijskom spoju i raspodijeljen je ovisno o otporu prema Ohmovom zakonu. Vrijedi:

\( I_{uk} = I_1 = I_2 = I_3 = \dots \)
\( U = U_1 + U_2 + U_3 + \dots \)

Ukupni otpor u serijskom spoju računamo po formuli:

\( R_{uk} = R_1 + R_2 + R_3 + \dots \)
Paralelni spoj otpornika

Paralelnim spojem otpornika smanjujemo ukupni otpor strujnog kruga. Kao i kod paralelnog spoja kondenzatora napon na izvoru jednak je naponu u svakoj grani strujnog kruga.

Video rješenja matura
Matematika, Fizika, Kemija, Hrvatski

Ukupna struja \(I_{uk}\) koju daje izvor grana se i vrijedi:

\( I_{uk} = I_1 + I_2 + I_3 + \dots \)
\( U = U_1 = U_2 = U_3 = \dots \)

Formula po kojoj računamo ukupni otpor paralelnog spoja je:

\( \frac{1}{R_{uk}} = \frac{1}{R_1} +\frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_3} + \dots \)
Kombinirani spoj otpornika

Ukupni otpor kombiniranog spoja otpornika ovisi o načinu na koji su spojeni otpornici.

Na slici je prikazan primjer kombiniranog spoja. Otpor u grani s otpornicima \(R_2\) i \(R_3\) računamo po formuli za serijski spoj. Ukupni otpor dobivamo po formuli za paralelni spoj u kojemu su \(R_{serijski}\) i \(R_1\).

Fizika
Pripreme za maturu
Zadatci s državne mature:

Načini spajanja otpornika

Zadatak 1 - ljeto
Zadatak 2 - ljeto