Elektrodinamika

Načini spajanja kondenzatora

Veličine kojima opisujemo strujni krug s kondenzatorima su napon, naboj i kapacitet kondenzatora. Ukupni kapacitet nekog sustava kondenzatora ovisi o načinu na koji su ti kondenzatori spojeni. Razlikujemo dva načina spajanja: serijski i paralelno.

Serijski spoj kondenzatora

Serijski spoj kondenzatora karakterizira smanjenje ukupnog kapaciteta dodavanjem kondenzatora u spoj. Svaki od kondenzatora nabijen je nabojem \(Q\) koji je u serijskom spoju jednak za svaki kondenzator.

Na slici je shematski prikaz serijskog spoja kondenzatora. Napon koji daje izvor raspodijeljen je po kondenzatorima ovisno o njihovom kapacitetu. Vrijedi:

\( Q_{uk} = Q_1 = Q_2 = Q_3 = \dots \)
\( U = U_1 + U_2 + U_3 + \dots \)

Ukupni kapacitet u serijskom spoju računamo po formuli:

\( \frac{1}{C_{uk}} = \frac{1}{C_1}+ \frac{1}{C_2}+ \frac{1}{C_3}+\dots \)
Paralelni spoj

Spajanjem kondenzatora u paralelni spoj povećavamo ukupni kapacitet sustava. U svakoj grani paralelnog spoja napon je jednak naponu \(U\) koji daje izvor.

Video rješenja matura
Matematika, Fizika, Kemija, Hrvatski

Ukupni naboj jednak je zbroju naboja u svim granama paralelnog spoja. Vrijedi:

\( Q_{uk} = Q_1 + Q_2 + Q_3 = \dots \)
\( U = U_1 = U_2 = U_3 = \dots \)

Ukupni kapacitet ovog sustava računamo po formuli:

\( C_{uk} = C_1+ C_2+ C_3 +\dots \)
Kombinirani spoj kondenzatora

Ukupni kapacitet kombiniranog spoja također ovisi o načinu na koji su kondenzatori spojeni.

Na slici je prikazan primjer kombiniranog spoja. Kondenzatori \(C_2\) i \(C_3\) spojeni su serijski, a njima je paralelno spojen kondenzator \(C_1\).

Fizika
Pripreme za maturu
Zadatci s državne mature:

Načini spajanja kondenzatora

Zadatak 1 - ljeto
Zadatak 2 - ljeto