Modalni glagoli

Modalni glagoli u engleskom mogu imati isključivo funkciju pomoćnih glagola (auxiliary verbs). To znači da se ne pojavljuju samostalno već prethode glavnim glagolima i pobliže im određuju značenje.

U engleskom razlikujemo devet modalnih glagola:

can, could, will, would, shall, should, may, might, must

Uz modalne glagole postoje izrazi koji imaju modalno značenje te se stoga mogu koristiti jednako kao i prethodni modalni glagoli:

ought to, have to, be supposed to, be allowed to, be able to, be going to, used to, dare, need

Naprimjer, sljedeću rečenicu s modalnim glagolom must možemo preoblikovati koristeći jedan od modalnih izraza:

I must adjust to that. → I have to adjust to that.

Moram se tome prilagoditi.

Koje su opće značajke modalnih glagola?

  • Modalni glagoli su pomoćni glagoli u rečenicama
  • Nakon modalnog glagola pišemo glavni glagol u osnovnom obliku (infinitiv bez to)
I must adjust to that.
I might go abroad and teach English.

netočno: must to adjust, might to go

  • U negacijama se modalni glagoli pišu ispred not ili 'nt
We could not see the parks or the buildings.

netočno: We didn't could

  • U pitanjima, modalne glagole stavljamo ispred subjekta u rečenici
Which one should we pick?
  • Modalni glagoli ne mijenjaju svoj oblik s obzirom na broj, lice i vrijeme:
It can become an escape from responsibility.

netočno: It cans become an escape from responsibility.

  • Kada koristimo modalne glagole u prošlosti, tvorimo ih pomoću konstrukcije modalni glagol + have + Past Participle
I could have stayed on, but there was no point really.
We might have had lengthy debates, but we talked them out.
  • Modalne izraze u prošlosti koristimo na očekivani način:
We were supposed to work.
I wasn't able to apply for the job.
  • Samo u posebnim slučajevima (primjerice, neupravni govor - reported speech), određeni modalni glagoli se mogu sagledati kao prošli oblici:

sadašnjost → prošlost

can → could

may → might

will → would

shall → should

will → would

upravni govor: "I will do it." (Učinit ću to.)

neupravni govor: I told him that I would do it. (Rekao sam mu da ću to učiniti.)

Kada koristimo modalne glagole?

Uz pomoć modalnih glagola izražavamo različite oblike značenja. Prvenstveno ih koristimo na dva načina.

Modalne glagole upotrebljavamo kada želimo izraziti:

  1. koliko smo sigurni i uvjereni u određenu tvrdnju (degree of certainty)
  2. koliko strogo izričemo naredbu ili obvezu prema nečemu (degree of obligation)

Degree of certainty

U ovoj kategoriji modalne glagole razlikujemo prema stupnju uvjerenosti da je određena tvrdnja istina ili da će se određeni događaj razviti. Sukladno tome, modalne glagole dijelimo na "jače" i "slabije" glagole.

U tablici možemo vidjeti poredane modalne glagole krenuvši s jačima prema slabijima:

Degree of obligation

U drugoj kategoriji, modalne glagole koristimo da bismo odredili koliko je stroga određena obveza ili naredba. Slično kao i u prethodnoj kategoriji, glagoli u tablici su poredani od značenjski jačih prema slabijim glagolima.

Engleski
pripreme za maturu