Elektromagnetizam

Magnetizam

Magneti i magnetsko polje

Magnetsko polje je prostor koji nastaje u blizini magneta. Magneti imaju dva pola: sjeverni (N) i južni (S). Magnetsko polje (kao i električno) opisujemo silnicama. Ulogu pozitivnog naboja ima sjeverni pol, a ulogu negativnog naboja ima južni pol magneta.

  - Gradivo.hr
  - Gradivo.hr

Silnice magnetskog polja izviru iz sjevernog i poniru u južni magnetski pol. Magnetsko polje označavamo slovom \(B\) i njegova je mjerna jedinca Tesla [T].

Međudjelovanje magneta

Kada približimo dva magneta oni se mogu odbijati ili privlačiti ovisno o orijentaciji njihovih polova.

  - Gradivo.hr
  - Gradivo.hr

Na prvoj slici približeni su različiti polovi dvaju magneta. Ta se dva magneta međusobno privlače. Ukoliko približimo istoimene polove ta će se dva magneta međusobno odbijati.

  - Gradivo.hr
  - Gradivo.hr

Ukoliko prepolovimo magnet on ne gubi magnetska svojstva, već svaka polovica postaje novi magnet.

Magnetsko polje zemlje

Planet Zemlja je također magnet. Magnetski polovi Zemlje ne podudaraju se s geografskim polovima Zemlje. Južni geografski pol poklapa se sa sjevernim magnetskim i obratno.

  - Gradivo.hr
  - Gradivo.hr
Magnetsko polje ravnog vodiča

Ravni vodič kojim teče struja \(I\) stvara oko sebe magnetsko polje \(B\). Jakost tog magnetskog polja opada udaljavanjem od toga vodiča i računamo ga po formuli:

\( B = \mu_0 \mu_r \frac{I}{2r\pi} \)

Udaljenost od vodiča označavamo s \(r\). Kada se vodič nalazi u nekom sredstvu onda magnetsku permeabilnost vakuuma \( (\mu_0 = 4\pi \cdot 10^{-7}\)) moramo pomnožiti s relativnom permeabilnosti sredstva \(\mu_r\).

  - Gradivo.hr
  - Gradivo.hr

Smjer magnetskog polja određujemo desnom rukom: palac postavljamo u smjeru struje, a ostale prste zakrećemo oko vodiča i oni predstavljaju smjer magnetskog polja.

Zadatci s državne mature:

Magnetizam

Zadatak 1 - ljeto
Zadatak 2 - ljeto
Fizika
Pripreme za maturu