Elektromagnetizam

Magnetizam

Magneti i magnetsko polje

Magnetsko polje je prostor koji nastaje u blizini magneta. Magneti imaju dva pola: sjeverni (N) i južni (S). Magnetsko polje (kao i električno) opisujemo silnicama. Ulogu pozitivnog naboja ima sjeverni pol, a ulogu negativnog naboja ima južni pol magneta.

Silnice magnetskog polja izviru iz sjevernog i poniru u južni magnetski pol. Magnetsko polje označavamo slovom \(B\) i njegova je mjerna jedinca Tesla [T].

Međudjelovanje magneta

Kada približimo dva magneta oni se mogu odbijati ili privlačiti ovisno o orijentaciji njihovih polova.

Video rješenja matura
Matematika, Fizika, Kemija, Hrvatski

Na prvoj slici približeni su različiti polovi dvaju magneta. Ta se dva magneta međusobno privlače. Ukoliko približimo istoimene polove ta će se dva magneta međusobno odbijati.

Ukoliko prepolovimo magnet on ne gubi magnetska svojstva, već svaka polovica postaje novi magnet.

Magnetsko polje zemlje

Planet Zemlja je također magnet. Magnetski polovi Zemlje ne podudaraju se s geografskim polovima Zemlje. Južni geografski pol poklapa se sa sjevernim magnetskim i obratno.

Magnetsko polje ravnog vodiča

Ravni vodič kojim teče struja \(I\) stvara oko sebe magnetsko polje \(B\). Jakost tog magnetskog polja opada udaljavanjem od toga vodiča i računamo ga po formuli:

\( B = \mu_0 \mu_r \frac{I}{2r\pi} \)

Udaljenost od vodiča označavamo s \(r\). Kada se vodič nalazi u nekom sredstvu onda magnetsku permeabilnost vakuuma \( (\mu_0 = 4\pi \cdot 10^{-7}\)) moramo pomnožiti s relativnom permeabilnosti sredstva \(\mu_r\).

Smjer magnetskog polja određujemo desnom rukom: palac postavljamo u smjeru struje, a ostale prste zakrećemo oko vodiča i oni predstavljaju smjer magnetskog polja.

Fizika
Pripreme za maturu
Zadatci s državne mature:

Magnetizam

Zadatak 1 - ljeto
Zadatak 2 - ljeto