Elektromagnetizam

Lorentzova sila

Silu koja djeluje na naboj \(q\) koji se giba brzinom \(v\) u magnetskom polju \(B\) zovemo Lorentzova sila.

Pravilo desne ruke

Smjer Lorentzove sile određujemo pravilom desne ruke: palac postavimo u smjeru brzine \(v,\) a ostale prste u smjeru magnetskog polja \(B\). Sila na pozitivan naboj tada pokazuje iz dlana, a na negativan naboj u dlan. Lorentzova sila je po iznosu jednaka:

\( F_L = qvB \sin{\alpha} \)

Kut između brzine i magnetskog polja označavamo s \(\alpha\). On najčešće iznosi 90° što znači da je \(\sin{\alpha} = 1 \).

PUTANJE NABOJA U MAGNETSKOM POLJU (IZ PAPIRA)

Za magnetsko polje koje ima smjer "iz papira" koristimo oznaku \(\bigodot\). Lorentzova sila ima ulogu centripetalne sile što znači da će se naboj u magnetskom polju gibati po kružnici.

Video rješenja matura
Matematika, Fizika, Kemija, Hrvatski

Smjer Lorentzove sile na pojedini naboj određujemo pravilom desne ruke. Na česticu koja nije nabijena Lorentzova sila ne djeluje. Lorentzovu silu izjednačavamo s centripetalnom silom:

\(F_L = F_{cp} \)

\(qvB = \frac{mv^2}{r} \)
PUTANJE NABOJA U MAGNETSKOM POLJU (U PAPIR)

Za magnetsko polje koje ima smjer "u papir" koristimo oznaku \(\bigotimes\). Vrijede iste jednakosti kao u prethodnom slučaju, ali je smjer sile na pojedini naboj suprotan.

Fizika
Pripreme za maturu
Zadatci s državne mature:

Lorentzova sila

Zadatak 1 - ljeto
Zadatak 2 - ljeto