Elektromagnetizam

Lorentzova sila

Silu koja djeluje na naboj \(q\) koji se giba brzinom \(v\) u magnetskom polju \(B\) zovemo Lorentzova sila.

Pravilo desne ruke
  - Gradivo.hr
  - Gradivo.hr

Smjer Lorentzove sile određujemo pravilom desne ruke: palac postavimo u smjeru brzine \(v,\) a ostale prste u smjeru magnetskog polja \(B\). Sila na pozitivan naboj tada pokazuje iz dlana, a na negativan naboj u dlan. Lorentzova sila je po iznosu jednaka:

\( F_L = qvB \sin{\alpha} \)

Kut između brzine i magnetskog polja označavamo s \(\alpha\). On najčešće iznosi 90° što znači da je \(\sin{\alpha} = 1 \).

PUTANJE NABOJA U MAGNETSKOM POLJU (IZ PAPIRA)

Za magnetsko polje koje ima smjer "iz papira" koristimo oznaku \(\bigodot\). Lorentzova sila ima ulogu centripetalne sile što znači da će se naboj u magnetskom polju gibati po kružnici.

  - Gradivo.hr
  - Gradivo.hr

Smjer Lorentzove sile na pojedini naboj određujemo pravilom desne ruke. Na česticu koja nije nabijena Lorentzova sila ne djeluje. Lorentzovu silu izjednačavamo s centripetalnom silom:

\(F_L = F_{cp} \)

\(qvB = \frac{mv^2}{r} \)
PUTANJE NABOJA U MAGNETSKOM POLJU (U PAPIR)

Za magnetsko polje koje ima smjer "u papir" koristimo oznaku \(\bigotimes\). Vrijede iste jednakosti kao u prethodnom slučaju, ali je smjer sile na pojedini naboj suprotan.

  - Gradivo.hr
  - Gradivo.hr
Zadatci s državne mature:

Lorentzova sila

Zadatak 1 - ljeto
Zadatak 2 - ljeto
Fizika
Pripreme za maturu