Rortacijska tijela

Kugla

Mat A
Mat B
Kugla je geometrijsko tijelo koje obuhvaća sve točke koje su od njena središta $S$ udaljene manje ili jednako nekoj vrijednosti $R$, koju zovemo polumjer(radijus) kugle.
Sfera je "rub" kugle, ono što ju obavija izvana, skup točaka koje su od središta $S$ udaljene točno za $R$.
Kugla
Kugla
Oplošje i obujam
Oplošje je površina lika koji ograđuje kuglu. Drugim riječima, to je površina sfere. Računa se kao četverostruki umnožak kvadriranog kuglinog radijusa $R$ i broja $\pi$
\( O = 4R^2\pi \)
Obujam(volumen) kugle je veličina kojom mjerimo koliki dio prostora obuhvaća kugla. Računa se kao četiri trećine kubiranog radijusa kugle $R$ puta $\pi$.
\( V = \frac{4}{3}R^3\pi \)
Matematika A
Pripreme za maturu
Zadatci s državne mature:

Kugla

Zadatak 1 - ljeto
Zadatak 2 - ljeto