Mehanika

Kosina

RASTAVLJANJE SILE TEŽE NA KOMPONENTE

Da bi smo riješili problem tijela na kosini potrebno je rastaviti silu težu na komponente - jednu koja je okomita na kosinu (\(\vec{F_{\bot}} \) ), a drugu koja paralelna sa kosinom (\(\vec{F_{||}}\)).

Kut kosine označavamo slovom \(\alpha\) i on je jednak kutu između vektora \(\vec{F_g}\) i \(\vec{F_{\bot}}\). To znači da su iznosi komponenti sile teže jednaki:

\( F_{\bot} = F_g \cos{\alpha} \)
\( F_{\parallel} = F_g \sin{\alpha} \)
DIJAGRAM SILA NA KOSINI

Ukupnu silu na tijelo koje se giba duž kosine dobijemo vektorskim zbrajanjem svih sila koje djeluju na to tijelo.

Video rješenja matura
Matematika, Fizika, Kemija, Hrvatski
\( N = F_{\bot} = F_g \cos{\alpha} \)
\( F_{tr} = F_{\parallel} = F_g \sin{\alpha} \)

Ukoliko se tijelo giba niz kosinu jednoliko ubrzano ukupna sila na tijelo tada nije jednaka nuli. Sile okomite na kosinu i dalje su u jednakosti dok za paralelne sile vrijedi jednakost:

\( ma = F_g \sin{\alpha} - F_{tr} \)

\( ma = mg \sin{\alpha} - \mu mg \cos{\alpha} \)

\( a = g \sin{\alpha} - \mu g \cos{\alpha} \)

Fizika
Pripreme za maturu
Zadatci s državne mature:

Kosina

Zadatak 1 - ljeto
Zadatak 2 - ljeto