Mehanika

Komponente vektora

Značajan broj fiziklanih veličina su vektori (\(\vec{v}, \vec{a}, \vec{F}, \vec{B}, \vec{E} \)). Svaki vektor možemo rastaviti na komponente, jednu paralelnu x-osi i jednu okomitu.
Rastavljanje vektora na komponente
  - Gradivo.hr
  - Gradivo.hr
Kut \(\alpha \) je kut koji vektor zatvara s pozitivnim smjerom osi x (s paralelnom komponentom). Trigonometrijskim jednadžbama dolazimo do iznosa pojedine komponente:
\( A_x = A \cos{\alpha} \)
\( A_y = A \sin{\alpha} \)
Duljinu (iznos) vektora \(|\vec{A}|\) možemo izračunati poznavajući njegove komponente \(A_x\) i \(A_y\) po formuli:
\( |\vec{A}| = \sqrt{{A_x}^2+{A_y}^2} \)
Zadatci s državne mature:

Komponente vektora

Zadatak 1 - ljeto
Zadatak 2 - ljeto
Fizika
Pripreme za maturu