Značajan broj fiziklanih veličina su vektori (\(\vec{v}, \vec{a}, \vec{F}, \vec{B}, \vec{E} \)). Svaki vektor možemo rastaviti na komponente, jednu paralelnu x-osi i jednu okomitu.

Rastavljanje vektora na komponente

Fizika -  | Gradivo.hr Fizika -  - Gradivo.hr

Kut \(\alpha \) je kut koji vektor zatvara s pozitivnim smjerom osi x (s paralelnom komponentom). Trigonometrijskim jednadžbama dolazimo do iznosa pojedine komponente:

\( A_x = A \cos{\alpha} \)
\( A_y = A \sin{\alpha} \)