Elektrodinamika

Kirchoffovi zakoni

Rješavanje strujnog kruga podrazumijeva određivanje karakterističnih veličina (struje i napona) za svaki element tog strujnog kruga. Pritom koristimo pravila koja zovemo Kirchoffovi zakoni.

PRVI KIRCHOFFOV ZAKON

Prvi kirchoffov zakon odnosi se na struje. On nam govori da je zbroj struja koje ulaze u neki čvor strujnoga kruga jednak zbroju struja koje iz tog čvora izlaze. Ovaj zakon primjenjujemo kod paralelnog spoja.

\( I_{ulazna} = I_{izlazna} \)
Drugi kirchoffov zakon
Video rješenja matura
Matematika, Fizika, Kemija, Hrvatski

Drugi Kirchoffov zakon odnosi se na napone. On nam govori da je zbroj padova napona u zatvorenoj petlji jednak nula.

\( \sum U_n = 0 \)
Fizika
Pripreme za maturu
Zadatci s državne mature:

Kirchoffovi zakoni

Zadatak 1 - ljeto