Titranje, valovi i optika

Karakteristične slike zrcala

Mjesto gdje slika nastaje i kakva će ona biti ovisi o udaljenosti predmeta od zrcala i vrsti tog zrcala. Slika koja nastaje refleksijom u konveksnom zrcalu uvijek će biti umanjena, uspravna i virtualna. Kod konkavnog zrcala može nastati nekoliko različitih slika. Pri konstrukciji slike dovoljno je precizno nacrtati dvije karakteristične zrake.

Predmet se nalazi iza centra zakrivljenosti konkavnog zrcala

Slika koja nastaje kada je udaljenost predmeta od tjemena zrcala veća od polumjera zakrivljenosti (\(a > R\)) bit će umanjena, obrnuta i realna (\(b >0 \)).

Predmet se nalazi u centru zakrivljenosti konkavnog zrcala
Video rješenja matura
Matematika, Fizika, Kemija, Hrvatski

U slučaju kada se predmet nalazi u centru zakrivljenosti, nastaje slika jednake veličine kao predmet (\(y = -y'\)) i jednako udaljena od tjemena zrcala kao i predmet (\(a = b = R\)). Ta je slika obrnuta i realna.

Predmet se nalazi između fokusa i centra zakrivljenosti konkavnog zrcala

Ako se predmet nalazi između centra zakrivljenosti \(C\) i fokusa \(F\) (\(f < a < R\)), nastaje uvećana, obrnuta i realna slika.

Predmet se nalazi u fokusu konkavnog zrcala

Kada predmet postavimo u fokus zrcala karakteristične zrake se ne sijeku i slika nastaje u beskonačnosti (\(b = \infty \)).

Predmet se nalazi između tjemena i fokusa konkavnog zrcala

Ako predmet postavimo između fokusa i tjemena zrcala, slika koja nastaje uvećana je, uspravna i nalazi se na sjecištu produžetaka karakterističnih zraka. To znači da je ta slika i virutalna (\(b <0\)).

Konveksno zrcalo - uvijek ista slika

Neovisno o udaljenosti predmeta od konveksnog zrcala slika koja nastaje uvijek će biti uspravna, umanjena i virtualna.

Fizika
Pripreme za maturu