Mehanika

Jednoliko ubrzano gibanje

Jednoliko ubrzano gibanje je gibanje pri kojem je akceleracija konstantna (i po smjeru i po iznosu).

  - Gradivo.hr
  - Gradivo.hr

Jednoliko ubrzano/usporeno gibanje određeno je početnim uvjetima (\(s_0, v_0 \)) i barem jednom od preostalih veličina.

Formule kojima opisujemo jednoliko ubrzano/usporeno gibanje su:

\( s = s_0 + v_0t \pm \frac{1}{2}at^2 \)
\( v = v_0 \pm at \)
\( v^2 = v_0^2 \pm 2as \)
\( s = (\frac{v_0 + v}{2})t \)

Ako tijelo kreće iz mirovanja, njegova je početna brzina jednaka nuli (\( v_0 = 0\)).

U slučaju kada tijelo ima početnu brzinu koja se jednoliko povećava, akceleracija je konstantna i pozitivnog iznosa te koristimo plus u gore navednim formula.

Analogno tome, kada se početna brzina jednoliko smanjuje akceleracija je negativnog iznosa i koristimo minus u formulama.

Zadatci s državne mature:

Jednoliko ubrzano gibanje

Zadatak 1 - ljeto
Zadatak 2 - ljeto
Fizika
Pripreme za maturu