Termodinamika

Jednadžba stanja idealnog plina

Svojstva idealnog plina:

a) čestice (atomi ili molekule) su zanemarivog volumena

b) međudjelovanje čestica je zanemarivo

c) sudari sa stjenkama su savršeno elastični

d) molekule plina se gibaju nasumično (Brownovo gibanje)

  - Gradivo.hr
  - Gradivo.hr

Idealni plin opisujemo jednadžbom stanja koja glasi:

\( pV = nRT \)

Karakteristike idalnog plina su:

\(p\) - tlak plina, \(V\) - volumen plina, \(T\) - temperatura plina u Kelvinima [K], \(n\) - množina/broj molova, \(R\) - univerzalna plinska konstanta (\(R = 8.314 \;\mathrm{J/molK}\))


Množinu računamo kao omjer:

\( n = \frac{N}{N_A} = \frac{m}{M} \)

Prvi omjer je omjer broja molekula ili atoma plina \(N\) i Avogadrovog broja \(N_A = 6.022 \cdot 10^{23} \mathrm{mol^{-1}}\). Drugi omjer je omjer mase plina \(m\) i molarne mase \(M\).

Difuzija

Zbog razlike u koncentracijama dolazi do mješanja dvaju tvari koje nazivamo difuzija.

  - Gradivo.hr
  - Gradivo.hr
Zadatci s državne mature:

Jednadžba stanja idealnog plina

Zadatak 1 - ljeto
Zadatak 2 - ljeto
Fizika
Pripreme za maturu