Linearne jednadžbe i nejednadžbe

Intervali

Mat A
Mat B

Uspoređivanje brojeva

Ako se broj $a$ nalazi desno od broja $b$ na brojevnom pravcu, onda je broj $a$ veći od broja $b$ što zapisujemo kao $a > b$.

Ako se broj $a$ nalazi lijevo od broja $b$ na brojevnom pravcu, onda je broj $a$ manji od broja $b$ što zapisujemo kao $a < b$.

Flowers

Intervali

Interval je skup svih brojeva koji se nalaze između neka dva poznata broja ili skup svih brojeva većih/manjih od nekog poznatog broja.

Za prikaz intervala služimo se posebnim zagradama: $\langle$, $\rangle$, $[$, $]$.

Otvorene, šiljaste ili špičaste zagrade $\langle$ i $\rangle$ koristimo kada ne želimo uključiti broj koji se nalazi uz njih.

Zatvorene ili uglate zagrade $[$ i $]$ koristimo kada želimo uključiti broj koji se nalazi uz njih.

Uz pomoć intervala prikazujemo i rješenja nejednadžbi. Razlikujemo tri slučaja: otvorene, zatvorene i poluotvorene intervale.

Flowers

Unija i presjek intervala

Unija dva intervala je interval koji sadrži sve brojeve koji su se nalazili u bilo kojem intervalu, dakle bilo što iz prvog intervala ili bilo što iz drugog intervala.

Presjek dva intervala je interval koji sadrži samo one brojeve koji su se nalazili u oba intervala, dakle ono što se nalazilo i u prvom i u drugom intervalu.

Flowers
Zadatci s državne mature:

Intervali

Zadatak 1 - ljeto
Zadatak 2 - ljeto
Zadatak 3 - ljeto
Zadatak 4 - ljeto
Matematika
pripreme za maturu