Titranje, valovi i optika

Interferencija valova

Interferenciju definiramo kao međudjelovanje valova. Da bi dva ili više valova moglo interferirati njihovi izvori moraju biti koherentni. To znači da ti valovi moraju imati jednake valne duljine i stalnu razliku u fazi. Razlikujemo konstruktivnu i destruktivnu interferenciju.

Konstruktivna interferencija

Do konstruktivne interferencije dolazi kada interferiraju brijeg i brijeg ili dol i dol.

Video rješenja matura
Matematika, Fizika, Kemija, Hrvatski

Konstruktivnom interferencijom povećava se amplituda vala koji nastaje. Razlika u hodu \(\Delta x\) dva vala koji konstruktivno interferiraju mora biti jednaka cijelom broju valnih duljina:

\( \Delta x = k\lambda \)

Valovi koji interferiraju ne moraju imati jednake amplitude. Ukupna amplituda rezultantnog vala jednaka je zbroju amplituda valova koji interferiraju.

Destruktivna INTERFERENCIJA

Kada interferiraju brijeg i dol dolazi do destruktivne interferencije.

Destruktivnom interferencijom dva se vala "poništavaju". Razlika u hodu \(\Delta x\) dva vala koji destruktivno interferiraju mora biti jednaka:

\( \Delta x = (2k + 1)\frac{\lambda}{2} \)
Fizika
Pripreme za maturu
Zadatci s državne mature:

Interferencija valova

Zadatak 1 - ljeto
Zadatak 2 - ljeto