Interferencija valova

Interferenciju definiramo kao međudjelovanje valova. Da bi dva ili više valova moglo interferirati njihovi izvori moraju biti koherentni. To znači da ti valovi moraju imati jednake valne duljine i stalnu razliku u fazi. Razlikujemo konstruktivnu i destruktivnu interferenciju.

Fizika -  | Gradivo.hr Fizika -  - Gradivo.hr

Konstruktivna interferencija

Do konstruktivne interferencije dolazi kada interferiraju brijeg i brijeg ili dol i dol.

Fizika -  | Gradivo.hr Fizika -  - Gradivo.hr

Konstruktivnom interferencijom povećava se amplituda vala koji nastaje. Razlika u hodu \(\Delta x\) dva vala koji konstruktivno interferiraju mora biti jednaka cijelom broju valnih duljina:

\( \Delta x = k\lambda \)
Fizika -  | Gradivo.hr Fizika -  - Gradivo.hr

Valovi koji interferiraju ne moraju imati jednake amplitude. Ukupna amplituda rezultantnog vala jednaka je zbroju amplituda valova koji interferiraju.

Destruktivna INTERFERENCIJA

Kada interferiraju brijeg i dol dolazi do destruktivne interferencije.

Fizika -  | Gradivo.hr Fizika -  - Gradivo.hr

Destruktivnom interferencijom dva se vala "poništavaju". Razlika u hodu \(\Delta x\) dva vala koji destruktivno interferiraju mora biti jednaka:

\( \Delta x = (2k + 1)\frac{\lambda}{2} \)
Fizika -  | Gradivo.hr Fizika -  - Gradivo.hr