Mehanika

Impuls sile i količina gibanja

IMPULS SILE

Impuls sile je vektorska veličina čiji je iznos jednak umnošku sile \(F\) i vremenskog intervala \(\Delta t\) u kojem je ta sila djelovala.

Gledajući graf ovisnosti sile o vremenu iznos impulsa sile jednak je površini ispod grafa.

\( F\Delta t = \Delta p \)
količina gibanja
Video rješenja matura
Matematika, Fizika, Kemija, Hrvatski

Za tijelo mase \(m\) koje se giba brzinom \(v\) definiramo vektorsku veličinu koju zovemo količina gibanja \(\vec{p}\). Ona je po iznosu jednaka:

\( p = mv \)
Fizika
Pripreme za maturu
Zadatci s državne mature:

Impuls sile i količina gibanja

Zadatak 1 - ljeto
Zadatak 2 - ljeto