Mehanika

Impuls sile, količina gibanja i ZOKG

IMPULS SILE

Impuls sile je vektorska veličina čiji je iznos jednak umnošku sile \(F\) i vremenskog intervala \(\Delta t\) u kojem je ta sila djelovala.

Flowers

Gledajući graf ovisnosti sile o vremenu iznos impulsa sile jednak je površini ispod grafa.

\( F\Delta t = \Delta p \)

Količina gibanja

Flowers

Za tijelo mase \(m\) koje se giba brzinom \(v\) definiramo vektorsku veličinu koju zovemo količina gibanja \(\vec{p}\). Ona ima smjer brzine, a po iznosu je jednaka:

\( p = mv \)

Zakon očuvanja količine gibanja

Zatvoreni ili izolirani sustav u fizici je onaj sustav u kojemu zanemarujemo utjecaj vanjskih sila (okoline) na sami sustav.

Ukupna količina gibanja u bilo kojem zatvorenom (izoliranom) sustavu u svakom je trenutku konstantna. To nam govori zakon očuvanja količine gibanja.

\( p_1=p_2=p= const \)
Zadatci s državne mature:

Impuls sile, količina gibanja i ZOKG

Zadatak 1 - ljeto
Zadatak 2 - ljeto
Fizika
pripreme za mature