Mehanika

Impuls sile i količina gibanja

IMPULS SILE

Impuls sile je vektorska veličina čiji je iznos jednak umnošku sile \(F\) i vremenskog intervala \(\Delta t\) u kojem je ta sila djelovala.

  - Gradivo.hr
  - Gradivo.hr

Gledajući graf ovisnosti sile o vremenu iznos impulsa sile jednak je površini ispod grafa.

\( F\Delta t = \Delta p \)
količina gibanja
  - Gradivo.hr
  - Gradivo.hr

Za tijelo mase \(m\) koje se giba brzinom \(v\) definiramo vektorsku veličinu koju zovemo količina gibanja \(\vec{p}\). Ona je po iznosu jednaka:

\( p = mv \)
Zadatci s državne mature:

Impuls sile i količina gibanja

Svi videi su dostupni samo plaćenim korisnicima.

Svakom tko kupi neki od naših proizvoda videi će se automatski prikazati i u našim online skriptama.
Fizika - pripreme za maturu