Glasovne promjene - morfološki uvjetovane alternacije

Morfološki uvjetovane alternacije - glasovne promjene koje su uvjetovane nekom gramatičkom kategorijom (padež, lice) ili tvorbenom katergorijom (umanjenica, uvećanica, zbirna imenica)

Palatalizacija

 • glasovna promjena u kojoj se velari k, g, h u nekim oblicima riječi ispred e i i mijenjaju u palatale č, ž, š (vuče, bože, duše)
 • glas c ispred e i i prelazi u palatal č (ptičica)
 • glas z ispred e prelazi u palatal ž (kneže)
 • ponekad se palatalizacija provodi i ispred a:
  • stručan (struk-an)
  • snažan (snag-an)
  • srčan (src-an)
  • vršak (vrh-ak)
 • najčešće se provodi:
  • u vokativu jednine imenica muškog roda:
   • junače (junak), pluže (plug), puše (puh), mjeseče (mjesec), viteže (vitez)
  • u prezentu i aoristu pojedinih glagola:
   • ispečem (prezent) i ispeče (aorist)
  • u tvorbi umanjenica
   • knjižica (knjig-ica), mušica (muh-ica), ptičica (ptic-ica)

Sibilarizacija

 • glasovna promjena u kojoj se velari k, g, h u nekim oblicima riječi ispred samoglasnika i prelaze u dentale c, z, s
 • najčešće se provodi:
  • u dativu i lokativu jednine imenica ženskog roda:
   • bajci (bajki), knjizi (knjigi), svrsi (svrhi)
  • u dativu, lokativu i instrumentalu množine imenica muškog roda:
   • orasima (orah), đacima (đak), vrazima (vrag)
  • u nominativu i vokativu kratke množine imenica muškog roda:
   • orasi, đaci, vrazi
  • u imperativu pojedinih glagola:
   • reci (rek-ti), lezi (leg-ti), peci (pek-ti)

Jotacija

 • glasovna promjena u kojoj dolazi do stapanja nepalatalnog suglasnika s glasom j u nov palatalni suglasnik
 • najčešće se provodi:
  • u komparaciji pridjeva (nastavak -ji): brži (brz-ji), viši (vis-ji), tiši (tih-ji)
  • u prezentu i imperfektu glagola (nastavak -jem, -jah): mašem (mah-jem), vođah (vod-jah)
  • u glagolskom pridjevu trpnom (nastavak -jen): vođen (vod-jen), potraćen (potrat-jen)
  • u instrumentalu jednine imenica ženskog roda (nastavak -ju): mladošću (mladost-ju). milošću (milost-ju)
  • u zbirnim imenica (nastavak -je): smeće (smet-je), cvijeće (cvijet-je)

Je li u prezentu glagola čija osnova završava na -k, -g i -h došlo do palatalizacije ili jotacije?

Potrebno je glagol staviti u treće lice množine prezenta i vidjeti razlikuju li se od prvog lica jednine. Ako promjena postoji, riječ je o palatalizaciji:
peći (pek-ti) - pečem (pek-em) - peku (pek-u), a ne peču!

Ako nema promjene (palatali prisutni i u prvom licu jednine i trećem množine, riječ je o jotaciji:
micati - mičem (mic-jem) - miču (mic-ju).

Epenteza

 • podvrsta jotacije
 • kada se suglasnici p, b, m i v nađu ispred glasa j, umeće se l
  • grublji (grub-ji)
  • grmlje (grm-je)
  • pretrpljen (pretrp-jen)
  • mravlji (mrav-ji)

Nepostojani a

 • vokal a gubi se i ponovno javlja u različitim oblicima iste riječi (ličilac - ličioci)
 • najčešće se javlja:
  • u imenicama na -ac: starac - starca, žabac - žapca
  • u nominativu jednine i genitivu množine nekih imenica: naranča - naranača, crkva - crkava
  • u nominativu jednine pridjeva: bistar - bistra, hrabar - hrabra

Vokalizacija

 • suglasnik l na kraju nekih riječi ili na kraju sloga zamjenjuju se samoglasnikom o:
  anđeo - anđela, misao - misli, mio - mila, živio - živjela
 • najčešće se provodi:
  • u muškom rodu glagolskog pridjeva radnog: htio - htjela
  • u nominativu jednine imenica muškog roda: posao - posla
  • u određenim oblicima -lac: ronilac - ronioca
  • ispred sufiksa -ba: dijeliti - dioba

Prijeglas

 • glasovna promjena u kojoj se glas o ispred palatalnih glasova (č, ž, š, ć, dž, đ, lj, nj, j), suglasničkih skupova št i žd te suglasnika c mijenja u e
 • događa se u instrumentalu jednine muškog i srednjeg roda
 • događa se u dugoj množini imenica muškog i srednjeg roda
  • muž
   • mužom > mužem
   • mužovi > muževi
  • plač
   • plačom (N plač) > plačem
   • plačovi > plačevi
  • miš
   • mišom > mišem
   • mišovi > miševi
  • nož
   • nožom > nožem
   • nožovi > noževi
  • plašt
   • plaštom > plaštem
   • plaštovi > plaštevi
  • dužd
   • duždom > duždem
   • duždovi > duždevi
  • lažac
   • lažcom > lašcom > lašcem
 • zato je točno: putom, kutom, nosom, nosovi jer ispred glasa o nije palatal!
 • ALI: keljom, Bečom, ježom (kada ispred palatala dolazi e, tada dolazi do razjednačavanja glasova, pa umjesto da se dvaput ponavlja glas e, dolazi glas o)
Hrvatski
pripreme za maturu