Geometrija prostora

Geometrija prostora

Točka je najmanji dio prostora, označava položaj na pravcu, u ravnini ili prostoru. Označavamo ju kružićem.

Pravac je ravna linija bez kraja, u sebi sadrži beskonačno mnogo točaka.

Ravnina možemo zamišljati kao neku beskonačnu ravnu površinu.

VAŽNE TVRDNJE

  • Kroz dvije različite točke prolazi točno jedan pravac.
  • Kroz tri različite točke prolazi točno jedna ravnina.
  • Pravac kroz dvije točke neke ravnine leži u toj ravnini.
  • Dvije ravnine se sijeku u pravcu.
  • Kroz svaku točku može se povući točno jedan pravac paralelan s nekim zadanim pravcem, ako sve gledamo u jednoj ravnini.
  • Dva pravca u nekoj ravnini se sijeku u jednoj točki, paralelni su ili se podudaraju (onda su to zapravo isti pravci).
  • Ako se dva pravca sijeku u barem dvije točke, oni se podudaraju.
  • Ravnina je određena s tri točke, točkom i pravcem, dva paralelna pravca ili s dva pravca koji se sijeku.

Točke koje leže na istom pravcu zovemo kolinearna, a točke koje leže u istoj ravnini komplementarne.

Matematika
pripreme za maturu