skripta

Elastična sila

Elastičnu silu definiramo kao mjeru opiranja elastične tvari sabijanju ili rastezanju. Odnosno, elastična tvar želi ostati u ravnotežnom položaju i sila elastičnosti uvijek djeluje prema ravnotežnom položaju.

Opruga
  - Gradivo.hr
  - Gradivo.hr

Sila elastičnosti po iznosu je jednaka umnošku konstante elastičnosti \(k\), koja je specifična za svaku elastičnu tvar, i pomaka od ravnotežnog položaja \(x\).

\( F_{el} = -kx \)