Elektrostatika

Coulombov zakon

COULOMBOVA SILA

Dvije električki nabijene čestice međudjeluju silom koja je proporcionalna umnošku njihovih naboja i obrnuto proporcionalna kvadratu njihovih udaljenosti. Ta sila može biti privlačna (međudjeluju plus i minus) ili odbojna (međudjeluju plus i plus ili minus i minus). Tu silu zovemo Coulombova sila (kulonova).

Coulombova sila je po iznosu jednaka:

\( F = k \frac{Q_1 Q_2}{r^2} \)
Naboj u električnom polju

Kada se naboj nađe u električnom polju na njega djeluje električna (Coulombova) sila.

Video rješenja matura
Matematika, Fizika, Kemija, Hrvatski

Električna sila na pozitivan naboj ima smjer električnog polja u kojem se taj naboj nalazi, a za negativan naboj ona djeluje u smjeru suprotnom od električnog polja.

\( \overrightarrow{F} = \overrightarrow{E}{Q} \)
Fizika
Pripreme za maturu
Zadatci s državne mature:

Coulombov zakon

Zadatak 1 - ljeto
Zadatak 2 - ljeto