Brojevi

Brojevni pravac

Mat A
Mat B
Brojevni pravac je pravac na kojem je svakom realnom broju pridružena točno jedna točka.
  - Gradivo.hr
  - Gradivo.hr
Na pravcu uvijek imamo točku ishodišta, oznake $O$, koja predočuje nulu te definiranu jediničnu točku $E$, koja se nalazi na mjestu jedinice. Dužina od $O$ do $E$, odnosno od $0$ do $1$ se zove jedinična dužina.
Zaokruživanje brojeva
Kod zaokruživanja brojeva, gledamo prvu znamenku koja se nalazi poslije mjesta na koje želimo zaokružiti broj.
Ako je ta znamenka manja od 5, broj prepisujemo do znamenke na koju trebamo zaokružiti.
  - Gradivo.hr
  - Gradivo.hr
Ako je prva znamenka poslije mjesta na koje želimo zaokružiti 5 ili veća od 5, znamenku na mjestu na koje zaokružujemo povećavamo za 1.
  - Gradivo.hr
  - Gradivo.hr
Uspoređivanje decimalnih brojeva
Prioritet uspoređivanja decimalnih brojeva:
1. Uspoređujemo cijeli dio decimalnog broja, odnosno ne gledamo brojeve iza decimalne točke.
2. Uspoređujemo znamenke iza decimalne točke, slijeva na desno. Čim naiđemo na znamenku koja je na nekom mjestu u jednom broju veća od znamenke na istom mjestu u drugom broju, odmah znamo da je taj broj veći.
  - Gradivo.hr
  - Gradivo.hr
Zadatci s državne mature:

Brojevni pravac

Zadatak 1 - ljeto
Zadatak 2 - ljeto
Zadatak 3 - ljeto